Консолидирани финансови отчети

Данъци

  • Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 – Съвместни предприятия и МСФО 12 – Оповестяване на дялови участия в други предприятия вече имат нова редакция. Измененията предвиждат облекчение при предоставяне на коригираща сравнителна информация само за предходен сравнителен период.

При нареждане на плащане към НАП данъкоплатците няма да могат да избират кое свое задължение да погасят

Данъци

  • При нареждане на плащане към НАП данъкоплатците няма да могат да избират кое свое задължение да погасят. Когато плащанеto не покрива изискуемите задължения, първо ще се погасява задължението, чийто срок за плащане е изтекъл най-рано. Данъкоплатците ще могат по електронен път да проверят задълженията си преди да направят превода.
  • В сила от 26.10.2012 г. е предвидена възможност за обжалване на заповедите за спиране (или за отказ за спиране) на производствата. До тогава тези заповеди не подлежаха на обжалване.

Промени в данъчното законодателство

  • Парламентът прие на второ четене Закона за изменение и допълнение на ЗДДС.
  • Промяна в размера на минималната работна заплата за страната.
  • Промени в Кодекса за социално осигуряване.