Промяна в методологията за определяне на такса битови отпадъци.

Данъци

 • От 2015 г. общините няма да могат да определят такса битови отпадъци на основата на отчетната стойност, данъчната оценка или пазарната цена на имотите. През 2014 г. трябва да бъде изработена нова методология, която да бъде приета от Народното събрание.

Новият максимален месечен осигурителен доход е 2400 лв.

Данъци

 • Увеличават се праговете на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и професии. Новият максимален месечен осигурителен доход е 2400 лв.
 • Въвеждат се намалени ставки на окончателния данък за облагане на лихвите по депозитни сметки. Предвижда се постепенно намаляване на данъчната ставка до пълното отпадане на данъка
 • Замразяват се критериите за пенсиониране През 2014 г. право на пенсия се придобива, както през предходната година.

Освобождаване от данък при източника върху лихви

Данъци

 • С данък при източника няма да се облагат доходи от лихви по облигации или други дългови книжа за търговия на регулиран пазар в ЕС, както и по заем, предоставен от местно лице на държава-членка на ЕС;

Нов режим за касова отчетност в ЗДДС

Данъци

 • Нов режим за касова отчетност в ЗДДС - За режима могат да се регистрират само данъкоплатци с облагаем оборот под 500 хил. евро за последните 12 месеца, отговарящи на определени условия. Новият режим ще позволи на лицата да отчитат и заплащат ДДС когато получатплащане от клиентите си.

Въведоха механизъм за обратно начисляване на зърнени и технически култури

Данъци

 • Обанородвани са промени в ЗДДС, свързани с въвеждане на механизъм за обратно начисляване на зърнени и технически култури, които са най-често използвани в сложни схеми за измами с ДДС. Основна цел е да се намали нивото на данъчните измами и да се увеличи събираемостта на приходите. НАП информира, че новият механизъм за следва да се прилага от началото на 2014 г.

Предприятията, платци на доходи, не трябва да удържат авансов данък за доходи от стопанска дейност по чл.43, ал.4

Данъци

 • За последното тримесечие на годината всички предприятия, които са платци на доходи, не трябва да удържат авансов данък за доходи от стопанска дейност по чл.43, ал.4, както и за доходи по чл.44, ал.4 по ЗДДФЛ за последното тримесечие на 2013 г. Всички счетоводители ще трябва да издадат служебна бележка на засегнатите лица с цялата сума на придобития от тях през годината доход, а за размер на данъка трябва да посочат само реално удържания.

Опитват снижаване на административната тежест за малките предприятия

Данъци

Нова Директива за счетоводните отчети е факт, считано от 12 юни 2013 г. Нововъведенията са насочени в две посоки:

 • снижаване на административната тежест за малките предприятия; и
 • обезпечаване на по-добра съпоставимост между счетоводните отчети в рамките на Европейския съюз.

НОИ въведе три нови електронни услуги

Данъци

 • СЕС очертава критерии, които следва да се използват при преценката на това дали дадена доставка на услуги е свързана с недвижим имот. Като прилага тези критерии към услугите по складиране на стоки, Съдът стига до заключението, че услуга по складиране може да се счита свързана с недвижим имот само при условие, че на получателя на тази услуга е предоставено право да ползва цялостно или частично точно определен недвижим имот. Решението ще бъде от особено значение за дружества, предоставящи услуги по складиране на клиенти, които не са установени в България.
 • НОИ предлага три нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път: „Подаване на документ за учащ от лицето”; „Подаване на информация за учащ от учебно заведение” и „Издаване на удостоверение за трудов / осигурителен стаж и осигурителен доход от осигурителния архив на НОИ”

Премахнаха ограниченията за ползване на данъчен кредит за наети автомобили

Данъци

 • С последните промени в ЗДДС от 2013 г. бяха премахнати ограниченията за ползване на данъчен кредит за наети автомобили. Остана обаче отворен въпросът дали това благоприятно третиране ще се отнася и до случаи на лизингови договори с опция за придобиване.
 • В информационна система „Интрастат“ са добавени още няколко нови документа, които операторите ще могат да подават онлайн

Новият Закон за Хазарта регулира и онлайн хазарта

 • Новият Закон за Хазарта (в сила от 01.07.2012 г.) регулира и хазартната дейност, извършвана от разстояние (онлайн). Данъчната ставка се запазва еднаква – 15 на сто върху стойността на залога.
 • Приходи, възникнали във връзка с непризнати разходи за глоби и лихви за просрочие на публични задължения, няма да се признават за данъчни цели.
 • Доставката на услуги между Централа, намираща се в друга държава-членка на ЕС и нейните клонове/поделения в страната и обратно няма да се счита за доставка за целите на ДДС, като в тези случаи ДДС не се начислява.