Гърция вкарва 26% данък при източника за българи

Данъци

  • Гърция въвежда 26% данък при източника при транзакции в полза на лица, установени в България.
  • Работодателите ще подават декларации и уведомления за условията на труд по чл.15 от Закона за ЗБУТ до 30.04.2015 г.
  • Публикувана е програма за преобразуване на таблица в Excel съдържаща редове от Интрастат декларация в xml файл
  • На уеб страницата на НАП е публикувана информация във връзка с новия MOSS режим.

ТРЗ и осигуряване

  • Отпадна изискването за прекратяване на трудовия договор, за да можем да се пенсионираме
  • Социалните пенсии за инвалидност няма да бъдат изплащани в случаите, в които лицата получават и друг вид пенсия.

Санкции

  • Работодател, който не подаде в срок уведомление по чл.62 от КТ за регистрация на трудов договор се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 до 15 000 лв.
  • Лице, което не е регистрирано по ДДС и извършва внос на ново превозно средство, и не внесе дължимия данък се наказва с глоба в размер от 500 до 2 000 лв.

Още статии от категорията