Нов режим на облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване и електронни услуги в ЕС.

Данъци

  • От 01.01.2015 г. всички доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване и електронни услуги в ЕС, по които получател е данъчно незадължено лице, ще се облагат на мястото, на което е установен този получател.

ТРЗ и осигуряване

  • В ДВ бр.100 от 2014 г. бяха публикувани промените в Наредба Н-8 от 25 Декември 2005 година. Въвеждат се промени в Декларация образец 1 (Д1) и Декларация образец 6 (Д6) касаещи данните, които подават осигурителите за осигурените при тях лица. Промените влизат в сила от 01.01.2015 г.

Санкции

  • Лица, които извършват стопанска дейност по смисъла на ТЗ са длъжни да подават годишен статистически отчет за дейността, освен ако нямат извършена дейност през годината. За неподаване на годишен статистически отчет за дейността лицето се наказва с имуществена санкция до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер до 1000 лева.
  • Лице, което не подаде декларация по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи на физически лица или подаде невярна информация се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 250 лева.
  • Данъчно задължено лице, което не подаде приложение от годишната данъчна декларация или декларира неверни данни се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 1 000 лева. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 200 до 2 000 лева.

Още статии от категорията