Решение на СЕС относно условията при ВОД

ДАНЪЦИ

  • Решение на СЕС относно условията при ВОД - не се допуска данъчната администрация на държава членка да откаже възможността за упражняване на 0% ДДС при ВОД, поради това, че получателят не е бил регистриран за целите на този данък в друга държава членка, а доставчикът не е доказал нито истинността на подписа в документите, приложени към декларацията във връзка с доставката.
  • Правителството одобри проект за изменение на ЗДДС. Промените са във връзка с въвеждане в националното законодателство на разпоредбите по отношение на мястото на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път. Предвижда се тези услуги да се облагат в държавата, където получателят им е установен.
  • Нови Интрастат Прагове за 2015 г. - Прагът за деклариране на изпращания е определен на 220 000 лева (210 000 лв. за 2014), а на пристигания на 370 000 лева (360 000 лв. за 2014).

ТРЗ И ОСИГУРЯВАНЕ

  • Напомняне за графика за отпуски - Съгласно чл.173, ал.1 от КТ, до 31 декември 2014 г. всеки работодател е длъжен да изготви и утвърди график за ползване на платен годишен отпуск, от работниците и служителите, за следващата календарна година.

САНКЦИИ

  • На 30 Ноември 2014 година изтича крайни срок за подаване на декларации по чл. 23 ал. 1 за определяна на Такса смет в рамките на Столична община. Евентуалното неподаване на тази декларация може да доведе до много неприятни данъчни ефекти за дружествата.
  • Орган по приходите, който в предвидения срок не възстанови данък, когато условията по този закон за възстановяването му са налице, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 4000 лв.

Още статии от категорията