Решения на СЕС за място на изпълнение, ДДС при лизинг и ДДС при внос

Данъци

  • СЕС се произнесе по ДДС запитване във връзка с място на изпълнение на трансгранична доставка на стоки. Място на изпълнение на доставка на стока, която е продадена от установено в държава членка дружество на установен в друга държава членка купувач и по която продавачът е извършил довършителни работи посредством изпълнител, установен в тази друга държава членка, следва да се счита държавата членка, където е установен последният.
  • СЕС публикува решение по запитване във връзка с ДДС при лизинг, когато е налице невъзможност за възстановяване на отдадената на лизинг стока. След разваляне на договора по вина на лизингополучателя, въпреки действията, предприети от това дружество да си върне тези стоки и въпреки че вследствие на развалянето на договора не е получена каквато и да било насрещна престация, не може да се третира като възмездна доставка на стоки.
  • Актуализация на СИДДО между България и Холандия. Проектът на новия документ предлага цялостна система за разпределение на данъчното облагане между двете държави. Той съответства на съвременните принципи на международното данъчно облагане, отразени в Модела на данъчна спогодба на ОИСР.

ТРЗ и ОСИГУРЯВАНЕ

  • Електронно подаване на болнични – възможно ли е и кога? НОИ обяви стартирането на изпълнение на Проект “Разработване и внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) за изплащане на паричните обезщетения от ДОО“, по Оперативна програма „Административен капацитет” на ЕС. Изпълнението на проекта ще продължи 12 месеца. Въвеждането в експлоатация на ИСЕОДД ще позволи по електронен път да се извършват административните услуги по изплащане на паричните обезщетения от ДОО и издаването от НОИ на свързаните с процеса документи.

Санкции

  • Лице, което е платец на доход, което, като е задължено, не удържи или не внесе в срок данък по ЗДДФЛ, се наказва с глоба в размер до 1 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е в двоен размер.
  • Регистриран одитор се наказва с глоба или имуществена санкция от 2 000 до 20 000 лв. или отнемане на правото за извършване на независим финансов одит на финансови отчети за срок от две години, когато при проверка или разследване, извършено от контрольорите на ИДЕС се установи, че са нарушени изискванията на Международните одиторски стандарти или на Етичния кодекс на професионалните счетоводители.
  • Всяко физическо или друго нерегистрирано по ЗДДС лице, придобило ново превозно средство от друга страна-членка на ЕС, ако не подаде в срок декларация за това, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 10 000 лв. Същата се дължи и за извършена продажба на ново превозно средство в друга страна-членка. При повторно нарушение глобата е в размер от 5 000 до 20 000 лв.

Още статии от категорията