Производителите на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници няма повече да плащат 20% такса

Данъци

  • На 31.07.2014 г. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело, с което обяви за противоконституционни чл.35а–35в от Закона за енергията от възобновяеми източници, с които, считано от 01.01.2014 г., беше въведена 20% такса върху производството на електрическа енергия от фотоволтаични и вятърни електроцентрали. Производителите на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници няма повече да плащат 20% такса. Таксите, платени до 10.08.2014 г., не подлежат на връщане.
  • Публикувано е указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020.
  • Законово изискване към специализираните счетоводни предприятия е в предмета им на дейност да бъде вписан и текста “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството”. Това изискване е залегнало в точка 7 на параграф 1 от допълнителните разпоредби на закона.

Санкции

  • Интрастат оператор, който не подаде Интрастат декларация, не я подаде в предвидените срокове или предостави неизчерпателни или неверни данни в декларацията, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 5 000 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер.
  • На предприятие, което възложи извършването на независим одит на лице, упражняващо дейност като регистриран одитор, без да е регистрирано по реда на ЗНФО, се налага имуществена санкция в размер от 2 000 до 10 000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв.
  • Лице, което не е регистрирано по ЗДДС и издаде данъчен документ, в който посочи данък, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 1 000 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер, но не по-малко от 5 000 лева
  • Данъчно задължено лице, което извърши скрито разпределение на печалба, се наказва с имуществена санкция в размер на 20% от сумата, представляваща скрито разпределение на печалба. В случаите, когато данъчно задължено лице, извършило скрито разпределение на печалба, посочи това обстоятелство в данъчната си декларация, санкцията по ал.1 не се налага.

Още статии от категорията