Нови ДДС правила за телекомуникационни, радио, телевизионни и електронни услуги в ЕС

Данъци

  • От 01 януари 2015 г. влизат в сила нови ДДС правила за доставките на телекомуникационни, радио, телевизионни и електронни услуги на данъчно незадължени лица в ЕС. Те ще бъдат обект на облагане с ДДС в страната, където потребителят е установен, има постоянен адрес или обичайно пребивава. Към настоящия момент тези доставки се облагат в държавата, където е установен доставчикът. Очаква се новите правила да имат значително въздействие върху ценовите политики и маржа на печалба на доставчиците.

Санкции

  • Лице - платец на доход, което, като е задължено, не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, служебна бележка за придобития през годината доход, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.
  • Лице, което не е регистрирано по ДДС и извършва внос на ново превозно средство и не внесе дължимия данък в 14 дневен срок от изтичане на данъчния период, през който е закупено превозното средство, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2 000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в размер на невнесения данък, но не по-малко от 4 000 лв.

Още статии от категорията