Нови правила за потребителските кредити

Данъци

 • Нови правила за потребителските кредити, независимо от размера им, в сила от 23 юли 2014 г.:
  • Кредиторите няма да могат да събират такси за администриране, одобрение и управление на потребителски кредити.
  • След изплащането на първите 12 погасителни вноски няма да могат да се събират обезщетения или неустойки за предсрочно погасяване на кредити, обезпечени с ипотека на недвижим имот.
  • Лихвеният процент трябва да бъде базиран на пазарен индекс плюс фиксирана надбавка, която ще трябва остане непроменена за целия период на кредита.
 • Проект за изменение на Закона за защита на конкуренцията предвижда въвеждането на нов вид пазарна позиция - “значителна пазарна сила”, която може да доведе до санкции. Това се отнася за предприятия, които сами могат да ограничат конкуренцията на пазара, тъй като доставчиците или клиентите им са зависими от тях.

Санкции

 • Работодател, който не подаде в срок уведомление по чл.62 от КТ за регистрация на трудов договор се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1 000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.
 • За незаконосъобразно и недобросъвестно боравене и обработване на личните данни администраторът се наказва с глоба или с имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лв.
 • Данъчно задължено лице, което не подаде декларация по ЗКПО, не я подаде в срок или посочи данни, които водят до определяне на данък в по- малък размер или освобождаване от такъв, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3 000 лева.

Още статии от категорията