Обмислят данък върху пустеещите и необработваеми лица

Данъци

  • Българският Министър на земеделието и храните обмисля въвеждането на нов данък върху необработваемите и пустеещи земи.
  • Обнародвани са промените в Административно-процесуалния кодекс, според които държавните органи ще бъдат задължени да обменят помежду си информация, която им е необходима за предоставянето на административни услуги.
  • В скорошно решение по българско запитване Съдът на Европейския съюз потвърждава, че при авансово плащане ДДС се начислява и правото на данъчен кредит възниква, ако съществува намерението да се извърши реална доставка.

Правни промени

  • Стажанти ще могат да бъдат наемани въз основа на трудов договор, изрично регламентиран в Кодекса на труда.

Осигуряване

  • Физическите лица, които са регистрирани като ЗП, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им. В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, следва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.

Санкции

  • Данъчно задължено лице, което отчете стопанска операция в нарушение на счетоводната си политика и това води до неправилно определяне на счетоводния му финансов резултат, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 1 000 лв. за всяко нарушение. При повторно нарушение санкцията е от 200 до 2 000 лева за всяко нарушение.
  • Който не окаже съдействие на орган по приходите или публичен изпълнител или възпрепятства упражняването на правомощията им, се наказва с глоба от 250 до 500 лв. за физическите лица, а за едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция в същия размер. При повторно нарушение наказанието е глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 1 000 лв.
  • Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1 000 лв.
  • Юридическо лице или едноличен търговец, който не състави годишен финансов отчет, се наказва с имуществена санкция в размер от 2 000 до 3 000 лв.

Още статии от категорията