Затяга се контрола за някои международни корпоративни структури

Данъци

  • Холандските данъчни органи автоматично ще известяват българските си колеги в случаи, когато е ползвано освобождаване от данък по Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, без холандското дружество да има капацитет да осъществява реална стопанска дейност там (стопанска същност). В резултат на международен натиск Холандия приема нови критерии за наличие на стопанска същност за холандски дружества, заети основно с финансиране и с лицензионни дейности. Затова холандските данъкоплатци ще трябва да декларират в данъчната си декларация, ако не покриват някои от новите изисквания за същност, което ще доведе до процедурата по уведомяване.
  • От 1 януари 2014 г. е в сила закон за финансови отношения с дружества от офшорни зони. Дружества, чиито преки или косвени собственици са от юрисдикции с преференциален данъчен режим, са ограничени от участие в някои дейности, които изискват специален лиценз, като например банкови, застрахователни и други дейности. Също така е ограничено правото им да участват в обществени поръчки и публично-частни партньорства. Обстоятелствата, които освобождават дружествата от ограниченията, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър. Засегнатите дружества трябва да приведат дейностите си в съответствие с този закон до 1 юли 2014 г. Ако не го направят, те могат да бъдат санкционирани и рискуват да бъде прекратена дейността им.

Санкции

  • Който не извърши инвентаризация на активите и пасивите в предвидените от закона срокове се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1 500 лева. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер
  • Който извършва туроператорска или агентска дейност без регистрация или без да уведоми ресорното министерство при извършването на свободно предоставяне на услуги се наказва със санкция в размер от 10 000 лева. При повторно нарушение санкцията е в размер от 30 000 лева
  • Който продава, съхранява или предлага тютюневи изделия без разрешение за това се наказва със санкция от 2 000 до 5 000 лева. При повторно нарушение санкцията е в размер от 4 000 до 8 000 лева.
  • Ако в случаите предвидени от закона работодател не спази задължението си да издаде и предоста-ви на работника или служителя служебна бележка по чл.45 от ЗДДФЛ, то работодателя се наказва със санкция в размер от 250 лева ако не подлежи на по-тежко наказание. Санкцията се налага за всяка отделно нарушение. При повторно нарушение санкцията е в размер от 500 лева.

Още статии от категорията