Новият максимален месечен осигурителен доход е 2400 лв.

Данъци

  • Увеличават се праговете на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и професии. Новият максимален месечен осигурителен доход е 2400 лв.
  • Въвеждат се намалени ставки на окончателния данък за облагане на лихвите по депозитни сметки. Предвижда се постепенно намаляване на данъчната ставка до пълното отпадане на данъка
  • Замразяват се критериите за пенсиониране През 2014 г. право на пенсия се придобива, както през предходната година.

ТРЗ и осигуряване

  • НАП и Министерство на финансите предложиха два варианта за промяна в ДОПК, касаеща Единната сметка. В първия вариант се предвижда единната сметка да бъде разделена на четири отделни сметки - за републикански данъци, за вноски за държавно обществено осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравноосигурителни вноски. Във всяка от тях ще действа принципът на единната сметка, като първо ще се погасяват най-старите задължения. Вторият вариант предлага една сметка с 4 кода за  вид плащане.

Санкции

  • Осигурител, който не подаде в срок данни за осигурените от него лица или за самоосигуряващо се лице чрез декларации образец 1 и 6, се наказва с глоба в размер от 250 лв.
  • Осигурител, който не представи в НОИ документи за изплащане на обезщетения за временна нетрудостособност, трудоустрояване или майчинство, подлежи на санкция в размер от 500 до 2 000 лв., а виновното длъжностно лице – в размер от 100 до 1 000 лв. за всеки отделен случай.

 

Архив на всички броеве на бюлетина можете да видите тук. Ако не искате да получавате този бюлетин, натиснете тук, или върнете писмо с тема UNSUBSCRIBE


Още статии от категорията