Нов режим за касова отчетност в ЗДДС

Данъци

  • Нов режим за касова отчетност в ЗДДС - За режима могат да се регистрират само данъкоплатци с облагаем оборот под 500 хил. евро за последните 12 месеца, отговарящи на определени условия. Новият режим ще позволи на лицата да отчитат и заплащат ДДС когато получатплащане от клиентите си.
  • Новости при облагането на лизинг - Договори за лизинг с уговорена опция за придобиване, сключени след 1 януари 2014 г., при които сборът от дължимите вноски, с изключение на лихвата, е идентичен с пазарната цена на стоката към момента предоставянето, ще се приравняват на продажба и ДДС за цялата доставка ще трябва да бъде начислен при предоставянето на вещта.
  • Промени, свързани с данъчни документи - Данъкоплатците се задължават да съхраняват издадени и получени данъчни документи в оригиналния им вид за период от 10 г. Въвеждат се допълнителни задължителни елементи на протоколите по чл.117 от ЗДДС в определени случаи.

ТРЗ и осигуряване

  • Определен е нов срок за подаване на декларация обр. 6 от работодателите за данъка по чл.42 от ЗДДФЛ. Декларацията се подава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който данъка е удържан. Създаден е нов код „8” за целите на данъка по чл.42 от ЗДДФЛ.

Санкции

  • Работодател, който не изпълни задължението си за определяне на годишния размер на данъка за доходи от трудови правоотношения, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв.
  • Физическо лице, което не издаде документ за получения доход от наем или друга стопанска дейност, когато е задължено, се наказва с глоба от 100 до 500 лв за всеки неиздаден документ поотделно.
  • Платец на доходи на физически лица от наеми, граждански договори, лихви и други доходи, който е задължен, но не предостави служебна бележка за тези доходи на лицата, се наказва с глоба или имуществена санкция до 250 лв. за всяко нарушение поотделно.
  • Физическо лице, което не декларира или невярно декларира информация, свъзнана с осигурителни вноски и данъци в чужбина, се наказва с глоба в размер на 10% от недекларираните суми.

Още по темата

Видео семинар, в който се разяснява всички изисквания и начин на работа в режим Касова отчетност


Още статии от категорията