Премахнаха ограниченията за ползване на данъчен кредит за наети автомобили

Данъци

  • С последните промени в ЗДДС от 2013 г. бяха премахнати ограниченията за ползване на данъчен кредит за наети автомобили. Остана обаче отворен въпросът дали това благоприятно третиране ще се отнася и до случаи на лизингови договори с опция за придобиване.
  • В информационна система „Интрастат“ са добавени още няколко нови документа, които операторите ще могат да подават онлайн

ТРЗ и осигуряване

  • На основание чл.9, ал.1 от КСО осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години.

Санкции

  • Който не издаде фактура или не я отрази в дневник за продажбите за съответния период, което води до намаляване на дължимия за плащане данък, се наказва с глоба в размер на неначисления данък, но не помалко от 1 000 лв. При повторно нарушение размерът е двойния размер на неначисления данък, но не помалко от 5 000 лв.
  • Който не подаде заявление за регистрация то ЗДДС в срок, се наказва с глоба или с имуществена санкция в двойния размер на дължимия данък за периода от изтичането на срока за подаване на заявлението за регистрация до датата на регистрацията, но не помалко от 500 лв., като освен предвидената санкция данъчнозадължените лица дължат и данък за същия период.

Държавен вестник

  • Изменение на Правилника за Упражняване Правата на Държавата в Търговските Дружества с Държавно Участие в Капитала
  • Приемане на отчета за изпълнението на Закона за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 г.

Още статии от категорията