Гърция вкарва 26% данък при източника за българи

Данъци

 • Гърция въвежда 26% данък при източника при транзакции в полза на лица, установени в България.

Вече ще декларираме и заемите си в данъчната декларация

Данъци

 • Декларираме пред НАП получените или предоставени парични заеми.

Нов режим на облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване и електронни услуги в ЕС.

Данъци

 • От 01.01.2015 г. всички доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване и електронни услуги в ЕС, по които получател е данъчно незадължено лице, ще се облагат на мястото, на което е установен този получател.

Решение на СЕС относно условията при ВОД

ДАНЪЦИ

 • Решение на СЕС относно условията при ВОД - не се допуска данъчната администрация на държава членка да откаже възможността за упражняване на 0% ДДС при ВОД, поради това, че получателят не е бил регистриран за целите на този данък в друга държава членка, а доставчикът не е доказал нито истинността на подписа в документите, приложени към декларацията във връзка с доставката.

Решения на СЕС за място на изпълнение, ДДС при лизинг и ДДС при внос

Данъци

 • СЕС се произнесе по ДДС запитване във връзка с място на изпълнение на трансгранична доставка на стоки. Място на изпълнение на доставка на стока, която е продадена от установено в държава членка дружество на установен в друга държава членка купувач и по която продавачът е извършил довършителни работи посредством изпълнител, установен в тази друга държава членка, следва да се счита държавата членка, където е установен последният.

Производителите на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници няма повече да плащат 20% такса

Данъци

 • На 31.07.2014 г. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело, с което обяви за противоконституционни чл.35а–35в от Закона за енергията от възобновяеми източници, с които, считано от 01.01.2014 г., беше въведена 20% такса върху производството на електрическа енергия от фотоволтаични и вятърни електроцентрали. Производителите на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници няма повече да плащат 20% такса. Таксите, платени до 10.08.2014 г., не подлежат на връщане.

Нови ДДС правила за телекомуникационни, радио, телевизионни и електронни услуги в ЕС

Данъци

 • От 01 януари 2015 г. влизат в сила нови ДДС правила за доставките на телекомуникационни, радио, телевизионни и електронни услуги на данъчно незадължени лица в ЕС. Те ще бъдат обект на облагане с ДДС в страната, където потребителят е установен, има постоянен адрес или обичайно пребивава. Към настоящия момент тези доставки се облагат в държавата, където е установен доставчикът. Очаква се новите правила да имат значително въздействие върху ценовите политики и маржа на печалба на доставчиците.

Нови правила за потребителските кредити

Данъци

 • Нови правила за потребителските кредити, независимо от размера им, в сила от 23 юли 2014 г.:
  • Кредиторите няма да могат да събират такси за администриране, одобрение и управление на потребителски кредити.
  • След изплащането на първите 12 погасителни вноски няма да могат да се събират обезщетения или неустойки за предсрочно погасяване на кредити, обезпечени с ипотека на недвижим имот.
  • Лихвеният процент трябва да бъде базиран на пазарен индекс плюс фиксирана надбавка, която ще трябва остане непроменена за целия период на кредита.

Обмислят данък върху пустеещите и необработваеми лица

Данъци

 • Българският Министър на земеделието и храните обмисля въвеждането на нов данък върху необработваемите и пустеещи земи.
 • Обнародвани са промените в Административно-процесуалния кодекс, според които държавните органи ще бъдат задължени да обменят помежду си информация, която им е необходима за предоставянето на административни услуги.
 • В скорошно решение по българско запитване Съдът на Европейския съюз потвърждава, че при авансово плащане ДДС се начислява и правото на данъчен кредит възниква, ако съществува намерението да се извърши реална доставка.

Затяга се контрола за някои международни корпоративни структури

Данъци

 • Холандските данъчни органи автоматично ще известяват българските си колеги в случаи, когато е ползвано освобождаване от данък по Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, без холандското дружество да има капацитет да осъществява реална стопанска дейност там (стопанска същност). В резултат на международен натиск Холандия приема нови критерии за наличие на стопанска същност за холандски дружества, заети основно с финансиране и с лицензионни дейности. Затова холандските данъкоплатци ще трябва да декларират в данъчната си декларация, ако не покриват някои от новите изисквания за същност, което ще доведе до процедурата по уведомяване.