ДДС справочник за непрофесионалисти

Справочника за Закона и Правилника за Данък добавена стойност на balans.bg е кратко, систематизирано и лесно разбираемо разяснение на Закона за ДДС и ППЗДДС. Препратки към оригиналните текстове на правилника и закона могат да се намерят след всяка точка и подточка в справочника.

ЗЕТ в резюме - част II

Задължения на доставчиците при сключване на договори чрез електронни средства

В чл. 8, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 е указано какво трябва да информира доставчикът получателя, ако се осъществи договор помежду им. Това е т. нар. сключване на договор чрез електронни средства. Накратко, доставчикът на услуги е длъжен да информира получателя за техническите стъпки (и правното им значение), чрез които ще се осъществи договорът, както и за езиците, на които ще бъде сключен; къде ще се съхранява този договор; как могат да се установяват и поправят грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

ЗЕТ (Законът за електронната търговия) в резюме

Глава първа – общи положения

Същност на закона за електронната търговия (в сила от 24.12.2006 г. Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г. ) е т.нар. „предоставяне на услуги за информационното общество” (чл. 1, ал. 2). Това са такива услуги, които се осъществяват чрез използване на електронни средства и обикновено са възмездни (чл. 1, ал. 3). Тези услуги се предоставят свободно.

За „информационно общество” се приема общество, в което основният ресурс е информацията и нейното разпространение, употреба и произвеждане са основните икономически, културни и политически дейности.

Дебити и кредити

Ако думите „дебит” и „кредит” Ви звучат като на чужд език, то Вие сте по-проницателни, отколкото предполагате. „Дебит” и „кредит” са думи, открити за пръв път в документ на над петстотин години, който описва днешната система за двойно счетоводно записване.

Как да изберем подходящ софтуер за фактуриране

Едно от първите решения за един малък бизнес е това да избере подходящ софтуер за фактуриране и счетоводство. Изключително важно е да изберем правилния софтуер, който да съвпада с изискванията на бизнеса ни или може да бъде интегриран да отговаря на нуждите ни.

Извънреден труд - допустимост и плащане

Семинарът, проведен от колегата Георги Димитров, прави обстоен анализ по проблематиката на извънредния труд. Подробно е обяснено понятието „извънреден труд”, неговата законосъобразност и има ли случаи, при които извънредният труд е неизбежен.

Защита срещу принудително изпълнение

Освен доброволно изпълнение за погасяване на данъчни задължения, съществува и принудително изпълнение, като отличителното при него е, че то се осъществява принудително от страна на държавните органи.В този случай длъжникът има право да обжалва с частна жалба принудителното изпълнение пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител, който го е извършил. (ДОПК, чл. 266. (1) (Изм, - ДВ, бр. 12 от 2009г.)).

Как да подходим правилно при ремонт на покриви

Процеса по ремонт на покриви е нелека и комплексна задача, за която често си струва да отделим сериозно внимание и средства. Добре направеният ремонт на вашия покрив ще осигури комфорт и уют за вашето семейство в дългосрочен план и ще ви направи горд собственик на приятно за живот жилище.

Ролята на счетоводството

Различните видове бизнес се различават както по размер, така и по различна степен на разширяемост. В зависимост от размера, съществуват и различен набор от изисквания, както и различни стратегии за осъществяване на резултати, и характерни управленски структури. Най - голямата цел на бизнеса е, разбира се, да създава повече приходи и съответно по - голяма печалба.

Добрият счетоводител

Много собственици на малък бизнес смятат, че имат добър счетоводителкогато той върши възложената му работа в определения срок, но това съвсем не е достатъчно. В тази статия ще откриете какви качества трябва да притежава истински добрият счетоводител.