Защита срещу принудително изпълнение

Освен доброволно изпълнение за погасяване на данъчни задължения, съществува и принудително изпълнение, като отличителното при него е, че то се осъществява принудително от страна на държавните органи.В този случай длъжникът има право да обжалва с частна жалба принудителното изпълнение пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител, който го е извършил. (ДОПК, чл. 266. (1) (Изм, - ДВ, бр. 12 от 2009г.)).

Жалбата следва да се подаде в 7-дневен срок от извършването на действието в случай, че задълженото лице е присъствало или е уведомено по друг начин за извършването му.

В останалите случаи - в 7-дневен срок от деня на получаване на съобщението. За третите лица срокът започва да тече от узнаване на действието. Важно е да се знае, че жалбата не спира принудителното изпълнение, освен ако е подадена от трето лице със самостоятелни права върху вещта, върху която е насочено принудителното изпълнение. Тези права се удостоверяват с писмени доказателства, приложени към жалбата. (ДОПК, чл. 266. (4)).

Разглеждане на жалбата

Решаващият орган разглежда жалбата въз основа на данните по преписката и представените от страните доказателства и в 14-дневен срок от постъпване на редовна жалба се произнася с решение. (ДОПК, чл. 267. (1) и (2)). С решението може да:

  • прекрати производството, ако до произнасянето по жалбата длъжникът плати дължимата сума, вкл. разноските по делото.
  • спре производството, ако има налице основания за спиране на изпълнението по ДОПК. За същото се уведомява и взискателя.
  • отмени обжалваното действие
  • отмени или откаже отменянето на изпълнителното действие, обжалвано от третото лице със самостоятелни права върху вещта, върху която е насочено принудителното изпълнение
  • не уважи жалбата
  • не разгледа жалбата, когато подателят няма интерес от обжалване на действията на публичния изпълнител.

Още статии от категорията