Откриване на клон от чуждестранно юридическо лице

Като алтернатива на откриването на българско юридическо лице една чуждестранна компания може да основе клон на офиса си. Офисът на фирмата не е отделно юридическо лице. Въпреки че е клон, от него се изисква да води отчетите си като независим търговец и трябва да подготви баланс. Като цяло, един клонов офис може да извършва само дейности в България от името на компанията, която представлява.

Българският клон на чуждестранното търговско лице трябва да се регистрира в Търговския регистър. Заявлението трябва да съдържа следните документи и информация:

  • Заявление за регистрация, което показва обхвата на дейност на клона
  • Данните за лицето, което ще управлява клона, обхвата на неговите правомощия и нотариално заверено съгласие, подписано от него ( ако е чужденец, съгласието трябва да бъде преведено и заверено също.
  • Съответния регистър и номерa, под който е записана чуждестранната компания – майка (копие на документ, потвърждаващ това, че компанията е регистрирана в съответната държава- например извлечение от Търговския регистър.
  • Законовото име на съответната компания майка и на клона в България, ако се различават.
  • Лицата, които представляват чуждестранното дружество според регистъра, когато това е записано, начина на представянето им, техните правoмощия, ако е необходимо.
  • Документ, доказващ плащането на регистрацията (ако таксата не е платена по електронен път в случаите на електронно подаване).

В допълнение трябва да бъдат представени в Търговския регистър препис от следните документи:

  • учредителния акт, статии или устав на чуждестранната фирма, съдържащ всички изменения и допълнения, включително след регистрацията на клона;
  • всеки годишен финансов отчет на чуждестранното дружество, след като то е било регистрирано или доставено в съответствие със законодателството на страната, в която е регистрирано.

Всички изброени по-горе документи трябва да бъдат преведени на български език. Преводът трябва да бъде заверен от български нотариус.


Още статии от категорията