Счетоводни изисквания в България

Всички компании в България са задължени да водят счетоводство на бизнес операциите си в хронологичен ред. Счетоводните документи са на български език, използват се арабските числа и са в български левове.

Счетоводните документи също могат да бъдат съставяни на съответните чужди езици и в чуждестранната валута, когато има сделки с чуждестранни контрагенти. В такъв случай документите трябва да са придружени с детайлен български превод.

Юридическите лица в България са длъжни да изготвят и да представят годишните си финансови отчети според нормите на Международните счетоводни стандарти (МСС). Новосъздадените правни субекти за годината на възникването си, както и за следващата година, както и малки и средни предприятия, могат да изберат да изготвят и представят финансовите си отчети или на базата на МСС или на базата на Националните стандарти за финансово отчитане.

Изисквания за финансовия одит

Съгласно българрското законодателство, някои предприятия са длъжни да подлагат на одит своите финансови отчети. Освен, ако не е предвидено нещо друго по закон, годишните финансови отчети на следните юридически лица подлежат на независим финансов одит от регистрирани одитори:

  • Акционерните дружества и партньорските дружества
  • Притежатели на ценни книжа по смисъла на Закона за публичното облагане на ценни книжа
  • Кредитни институции; застрахователни и инвестиционни институции; дружества за допълнително здравно осигуряване и фондовете, които управляват.
  • Юридическите лица, за които това е изискване от закона

Само частни одитори или одиторски фирми, притежаващи български лиценз могат да извършват одит в България.


Още статии от категорията