Финасов одит на фирма

Основна роля на финансовия одит е независимо и професионално да потвърди верността на финансовите отчети на предприятието с цел защита интересите на собственици и инвеститори, кредитори и други външни контрагенти.

Одитът на годишни финансови отчети обхваща редица одиторски процедури и стандарти, с които се оценяват:

  • информацията от финансовите отчети, че същите отразяват вярно, честно и точно имущественото и финансово състояние на предприятието.
  • спазване и прилагане на приложимото законодателство и счетоводни стандарти;
  • ефективност и надеждност на вътрешния контрол и управлението на бизнес процесите;
  • наличието на грешки, измами или злоупотреби.

На база на всички детайлни процедури и проверки по време на одита ние изготвяме подробни препоръки за подобрение дейността на предприятието, така че мениджмънта и инвеститорите да реализират максимална полза от нашата работа.

Одит на отчети по оперативни програми и безвъзмездни финансирания от различни органи - тази услуга включва извършване на процедури с цел удостоверяване, че заявените от Бенефициентите по Грантови Договори разходи във връзка с финансиранията са реално настъпили, както и че са акуратни и допустими.

За Финансов одит на вашата фирма или предприятие може да се обърнете към Kreston BulMar, един от лидерите в консултантските услуги. Наред с одиторската услуга, Kreston BulMar извършва и:

  • Консултации при изготвяне и подобрение на системи за вътрешен одит.
  • Преглед в съответствие с Международните одиторски стандарти, в частност Международния стандарт за ангажименти за преглед (2400).

Още статии от категорията