ДДС справочник - кратък и разбираем

Специализираният сайт за счетоводство и данъци публикува за безплатно ползване ДДС справочник за непрофесионалнисти. На страниците на справочника ще намерите всички важни клаузи от закона и правилника, обяснени кратко и достъпно. Степента на важност на клаузите е онагледена чрез цветова схема, в която основните клаузи са маркирани с черно квадратче, тези с особена важност, която може да доведе до грешка/пропуск – с оранжево квадратче, а клаузите с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск са отбелязани с червено квадратче.

Разгледани параграфи:

 • Обекти на облагане ( кои ВОП (вътре-общностни придобивания), стоки и услуги се облагат с ДДС ? )
 • Лица за облагане (същност на данъчно задължено лице; видове данъчно задължени лица и изключения )
 • Стока и Доставка ( какво е и какво не е стока; какво е доставка на стока и видове доставки )
 • ВОД на стока
 • Услуга и Доставка на услуга.
 • Кога имаме липса на Услуга и Доставка на услуга?
 • Същност на Доставчик и Получател, и Облагаема Доставка
 • Какво е ВОП (вътре-общностно придобиване) и конкретни примери кога придобиването на стоки не се счита за ВОП.
 • Тристранни операции - какво е внос на стоки и как се процедира при някой конкретни и специфични доставки.
 • Подробно обяснение на понятието Място на изпълнение при доставка на стоки, подкрепено с практически примери
 • Какво наричаме Данъчно събитие, кога възниква то в различни ситуации и при кои случаи ДДС става изискуем при възникнало данъчно събитие?
 • Данъчна основа – какво включва и какво не включва? Кои доставки са Облагаеми доставки с Нулева ставка на ДДС?
 • Изрично са посочени видовете освободени доставки, определени от ЗДДС
 • Обяснено е подробно какво е ВОД ( вътре-общностна доставка), как се облага с ДДС, как се облага Внос и ВОП ( вътре-общностно придобиване), както и в кои случаи се прилага специален ред при облагане с ДДС.
 • Изчерпателно са представени всички случаи, в които имате право на частичен и пълен данъчен кредит, както и случаите, когато се отказва такъв ; корекции на ползван данъчен кредит
 • Подробно е обяснено кога се начислява и внася ДДС, като е посочен конкретният член от правилника или закона за съответния случай
 • Описани са всички случаи, в които данъчно задължени лица подлежат на регистрация и дерегистрация по ЗДДС; разгледани са и специфични случаи на регистрация и пререгистрация
 • Не на последно място са разгледани Фактури, Дебитни и Кредитни известия, и Протоколи за целите на ДДС
 • Представени са начините за Удостоверяване/Доказване на ДДС
 • Посочени са конкретните условия и срок за съхраняване на Документи и Счетоводна отчетност
 • Указани са детайлно начините за Отчитане и деклариране на ДДС
 • Допълнителни разпоредби и актове, свързани със ЗДДС

Още статии от категорията