ЗЕТ в резюме - част II

Задължения на доставчиците при сключване на договори чрез електронни средства

В чл. 8, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 е указано какво трябва да информира доставчикът получателя, ако се осъществи договор помежду им. Това е т. нар. сключване на договор чрез електронни средства. Накратко, доставчикът на услуги е длъжен да информира получателя за техническите стъпки (и правното им значение), чрез които ще се осъществи договорът, както и за езиците, на които ще бъде сключен; къде ще се съхранява този договор; как могат да се установяват и поправят грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Чл. 9 гласи, че доставчикът е длъжен да осигури Общи условия за сключването на договор, както и съдържанието му на получателя по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Задължения при изявление за сключване на договор и получаване на изявлението

Тези въпроси уреждат чл. 10, ал. 1 и ал. 2 и чл. 11. Доставчикът на стоки или услуги следва да осигури ефективни и достъпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация преди получателят на услугата да направи изявление за сключване на договора.

Тоест, законът набляга на превантивните мерки, които трябва да вземе Доставчикът, за да обезпечи справедливостта на бъдещия договор за покупко-продажба и в своя полза, и в полза на клиента (получателя).

В същото време обаче ал. 2 на чл. 12 отрича разпоредбите на предходните чл. 8 и чл. 10 в случаите на договори, сключени изключително чрез електронна поща или други равностойни средства за размяна на индивидуални изявления.

Отговорност на доставчиците на услуги на информационното общество

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) указва кога доставчикът на услуги не отговаря за съдържанието на предаваната информация през електронна съобщителна мрежа и за дейността на получателя на услугата, а именно в случаите, когато не е инициатор на предаването на инофрмация, не избира получателя й, не избира и не променя самата информация.

„Предоставянето на достъп до или пренос през електронна съобщителна мрежа по смисъла на ал. 1 включва автоматично, междинно и временно съхраняване на предаваната информация, извършено единствено с цел осъществяване на преноса през електронна съобщителна мрежа, като информацията не се съхранява за срок, по-дълъг от обикновено необходимия за осъществяването на преноса.” – Закон за електронната търговия, чл. 13, (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.).

Чл. 14, (1) по същество определя същите норми, само че когато се отнася за доставчик, предлагащ „услуги за автоматизирано търсене на информация”.

чл.17 - „Доставчикът на услуги не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.”

С него отпада като задължение на интернет доставчиците да следят трафика на клиентите си.

Смисълът на чл. 18 е в това, че разпоредбите на чл. 13-17 се прилагат както за възмездни, така и за безвъзмездни (безплатни) услуги.

Следва глава пета с информация за приложимото право при предоставяне на улуги на информационното общество, което включва:

  • Чл. 19.(В сила от 01.01.2007 г.) (1) Изискванията за започване и осъществяване на дейност по предоставяне на услуги на информационното общество се уреждат от закона на държавата, където се намира мястото на дейност на доставчика на услуги, ако е на територията на държава - членка на Европейския съюз.

Указано е е какво означава място на дейност на доставчика на услуги – (2). Алинея 3 съдържа изключенията на ал. 1 и ал. 2.

Шеста, седма и осма глава от закона съдържат съответно:

  • текстове, които дават права на Комисията за защита на потребителите да упражнява цялостен контрол за спазването на закона
  • задълженията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на председателя на Комисията за защита на потребителите във връзка с закона
  • искове за защита на потребителите
  • административнонаказателни разпоредби

Основни понятия според закона

„ § 1. По смисъла на този закон:

1. "Предоставяне на услуги от разстояние" е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място.

2. "Предоставяне на услуги чрез електронни средства" е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.

3. "По изрично изявление на получателя на услугата" означава, че услугата се осигурява при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя.

4. "Потребител" е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

5. "Свързано лице с доставчика на услугата" е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

6. "Наименование на домейн" е буквено или буквено-цифрово означение на електронен адрес, осигуряващ идентифицирането на ресурс, компютър или група компютри в интернет мрежа посредством стандартизиран интернет протокол за пренос на данни.

7. "Регулирана професия" е регулирана професия по смисъла на § 4в от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.

8. "Електронна поща" е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

9. "Електронна препратка" означава връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

10. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.” – Закон за електронната търговия, Допълнителни разпоредби.

Настоящото резюме не претендира за обективност и стриктност от гледна точка на правото. Коментарите към законовите текстове са поместени с цел изтъкване на някои спорни текстове от гледна точка на разбиране на закона за електронната търговия. За повече информация относно правни въпроси, касаещи електронни разплащания, вижте Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние( обн. - дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Още статии от категорията