Бюро за спорове

Частните банкери наемат свой адвокат или помощник-адвокат, на когото възлагат разрешаването на въпроси, за които се изисква специални юридически познания. Колкото се отнася до кредитните учреждения, те си назначават лице, което да е свършило правните науки и му възлагат ръководенето на всички спорни въпроси. За тая цел в кредитните учреждения има особен отдел под наименование бюро за спорове.

Отварянето сметка на пълнолетен клиент или на жена вдовица не представлява никакво затруднение; но когато се касае за отваряне сметка на някоя омъжена жена, необходимо е да се вземе предварително позволението на нейния съпруг. За да се избегнат някои неприятности и отговорност при отварянето на сметката, за предпочитане е да: тя отваря на името на мъжа, а той да даде по надлежния ред право на жена си да върши сама, като негова пълномощница, сделки по сметката.

От встъпил в пълнолетия малолетен, разведена или разделена само по отношение на имотно състояние жена, се изискват необходимите документи, удостоверяващи  това  тяхно положени преди отварянето на сметката.

Всъщност влоговете, били те в ценни книжа или в налични суми, се приемат винаги без да има за това някаква опасност. Обаче при изтеглянето на тия влогове трябва добре да се внимава, щото разписките да бъдат винаги редовно издавани от вложителите.

Отварянето на сметка на името на едно дружество със задружно наименование става само чрез представянето на дружествения акт и на документите, удостоверяващи законното съществуване на това дружество. Ако в дружествения акт има някоя клауза, с която се ограничават правата на едни от съдружниците, поисква се отменението на тая клауза чрез подписан от всичките съдружници протокол.

При отваряне сметка на едно анонимно дружество се изискват устава на дружеството и решението на управителния му съвет, надлежно заверено, с което се упълномощават за тая цел членовете, имащи право да подписват от името й дружеството за всички негови задължения. Необходимо е да се проверяват всички пълномощия, дадени на лица с право за подписване вместо членовете на дружеството. Такива пълномощия се заверяват по нотариален ред и в тях се споменава за правото на управителния съвет да упълномощава, в случай на нужда. Понякога се допуща и незаверено пълномощно, ако работата се касае до операции по една обикновена текуща сметка.

В случай на смърт на притежателя на влог, състоящ се в налични пари или в ценни книжа, изтеглянето на сумите и на ценностите става само след като се представи нотариален акт, който да установява числото и степента на сродството на наследниците, и срещу надлежно подписана от последните разписка. Със завещани суми и ценности, принадлежащи на малолетни, се постъпва, преди предаването им на правоимащите, според предписанията на специалните за това закони.

Когато притежателят на влогова или друга някоя сметка се обяви в несъстоятелност или в ликвидация, сметката му престава да функционира и се приключва. Сумите и ценностите по тая сметка се връщат само срещу квитанция, подписана от притежателя на сметката и от надлежния синдикат или съдебен ликвидатор.

От синдиката или от съдебния ликвидатор се иска да представят надлежното съдебно решение, на основание на което имота на ликвидиралия или обявения в несъстоятелност се поставя под тяхното управление. За тая цел може да послужи и държавния вестник, в който е публикувано това решение.

Когато на сумите и ценностите, принадлежащи на притежател на една сметка, се налага възбрана от съдебната или друга някоя законна власт, банката не допуща по никой начин изтеглянето на тия суми и ценности, освен след получаване на писмо от надлежната власт, че възбраната се дига.

Банките, както и другите кредитни учреждения, които издават чекове за превод на суми, не издават дубликати по тия чекове, ако те се изгубят или откраднат. В такива случаи те изискват надлежно обгербвано заявление, с което се заявява, че чекът е загубен, а също и едно задължително, подписано от издателя на чека и от ползващия се, че те ще върнат чека, ако им попадне в ръце. Тогава се разрешава изплащането на сумата по чека срещу мотивирана разписка; обаче банката предварително налага редовна възбрана върху чека и изисква от длъжника декларация, че тоя чек не е пущан в обръщение.

За прями прехвърляния на титри не се изисква намесата на бюрото за споровете, когато това става чрез борсовия агент; но въпроса по прехвърлянето на титри, за които се изисква представяне на съдебни документи, се подлага на разглеждане от началника на бюрото за споровете или от управителния съвет на кредитното учреждение.

Намираме за нужно да добавим, че преди да стане прехвърлянето на продадени титри, принадлежащи на малолетни по завещание или наследство, изисква се представянето на документи, удостоверяващи, че лицето има право да разполага с: имотите на малолетните. В такива случаи банки и борсовите агенти изискват особено възнаграждение.