Портфейл

Почти всяка банка има два вида портфейл Портфейл-Титри, който в баланса се представлява чрез "Ренти, Акции и Облигации", и Портфейл "Търговски Ефекти", който в баланса се по казва под наименование "Ефекти за събиране".

Всеки банкер борави с разполагаемите си средства така, както му е по-износно. Портфейлът на кредитните дружества се състои, според както изискват интересите им, в титри и в ефекти така щото е невъзможно да се определи точно в какво именно се състои портфейла на едно кредити учреждение.

Портфейлът-Титри се отнася специално до операции с държавни и други ценни книжа. За тая служба ще се занимаем по-после, когато ще изучваме отдела за "борсата" (част втора).

Под думата " Портфейл" се разбира тоя отдел на едно кредитно учреждение, който се занимава със службата по търговските ефекти и отнасящите се до тях операции.