Удръжки от купоните

От сумата по купоните се правят удръжки за даждия, които кредитните дружества и другите компании плащат на държавното съкровище; удръжките остават в тежест на носителите на титрите.

В някои случаи дружествата и компаниите поемат напълно в своя тежест сумата за даждието. Банк-де-Франс, например, отнася даждието към стойността на купона, който тя ще плаща на акционерите си, и го спада отпосле като раздава дивидента в кръгла сума.

Всъщност, даждието се плаща от акционера, та и за това малко важи, дали то влиза или е в стойността на купона. Френските държавни ценни книжа се освобождават от даждие; за иностранните държавни книжа и ония на иностранни дружества не се плаща във Франция даждие за купоните им.

Даждието, което се плаща за купони от акции облигации на френските дружества е:

  1. Право 0.20% годишно, по средния котиран в борсата курс на титъра.
    Това даждие се събира само от титрите на носител. За поименните титри, при прехвърлянето им, това право се събира в размер ? %.
  2. Право 4% върху стойността бруто на купона.
    Така например: за една 3% френска железопътна облигация от 500 фр., котирана 450 фр., която плаща два шестмесечни купона по фр. 7.во, даждието, което се събира от всеки купон, е:

tablica3

Чистата стойност на купоните от титри на иностранни държави и компании е много непостоянна. За италианските ценни книжа, например, се плаща данък в Италия 13.20%, който се удържа от стойността на купона; за английските консолидирани ценни книжа се плаща данък върху дохода, размера на който всека година се изменя, но приблизително е 3%; в някои държави пък ценните книжа се освобождават от всякакъв данък.

Ние виждаме от една страна, че компанията на испанските северни железници взема в своя тежест даждието, което за нейните титри и купони се плаща, а от друга - Сарагоската компания оставя в тежест на носителите на облигациите си данъка за прехвърляне, а плаща само данъка за купоните от акциите си.

Платимите във френски пиаци иностранни купони се изплащат по определен курс на камбио; за тях има премия, когато чрез инкасирането им в някоя иностранна пиаца се добива полза от камбиото. Неплатените във франкове купони се изплащат от определените за това банки и къщи по курса на камбиото, който се определя при всеки падеж.

Носителят може да продаде купоните си преди падежа и по дневния курс на камбиото, ако намери това по-износно.

Афидавит (доверително)

С изключение на английските консолидирани книжа, всички други платими в Англия купони се инкасират в лири стерлинги, без да се удържа някакъв данък, но срещу предоставяне на афидавит.

Тоя документ, издаден от консулството на Английското правителство, удостоверява, че притежателят на показаните по номер титри и купони, не е английски поданик. За снабдяване с афидавит се плаща установена такса 2 шилинга и 6 пенса.