Креди Фонсие

Креди Фонсие се основава на 28 февруари 1852 г. Капиталът на това кредитно учреждение възлиза понастоящем на 170 милиона фр. напълно внесени. То е дружество, което се управлява от съвет, състоящ се от един управител и двама подуправители, назначавани от Държавния глава, от известно число администратори, които могат да бъдат на брой най-малко двадесет и най-много двадесет и трима, и от трима цензори. Администраторите и цензорите се избират от и измежду акционерите.

Дружеството има за цел:

1. Отпуска срещу ипотека на стопани на недвижими имоти заеми, платими чрез анюитети, в продължение най-малко на десет години и най-много на седемдесет и пет години, а също и краткосрочни заеми, платими на срока изцяло или чрез погашения.

Дружеството отпуска
Единствената такса, която той плаща, е:

  • 20 фр. за всяко искане на заем до 10 000 франка и
  • 30 франка за всяко искане на заем от 10001 до 30000 франка.

За заеми по-големи от 30 000 фр. се вземат две такси:

  • Право за оценяване на имота в размер 1 фр. на всеки 1000 фр. искан заем; ипотечни заеми само срещу първа ипотека и то срещу имоти, имащи постоянен и сигурен доход. При поискването на ипотечен заем, се пристъпва веднага към оценяването на имотите, които се залагат за гаранция на заема. Разноските по оценяването са за сметка на заемоискателя.
  • Право за преглеждане документите и за приготвяне на нужните актове в размер 1 фр. за всеки отпуснати 1000 фр.

Таксата за оценяването на имотите се внася при подаването на заявлението. По изключение, тая такса може да се внесе и по-късно, но това става когато надлежният нотариус заяви писмено, че взема отговорността за изплащането й. Таксата се събира от Креди-Фонсие даже и когато оценката се извърши само по представените от заемоискателя книжа.

Таксата за преглеждането на книжата и приготвянето на нужните актове се събира при отпускането на заема. Ако обаче някой заемоискател, след като даде съгласието си, че приема сумата, която съветът е определил да му се отпусне, и подир това оттегли искането си за заема, таксата пак се прибира от заемоискателя преди да му се възвърнат книжата.

Всички заявления за освобождаване от ипотеката, за разделяне или прехвърлянето й, за изменение на първоначално сключения договор, или за всяко признато за нужно, по коя и да е причина, преглеждане на заложените имоти, а именно за проверка на работите в строящите се къщи, или за уреждане обезщетението в случай на пожар, се облагат с право:

  • 20 фр. ако работите не изискват, щото надлежният инспектор да излезе вън от Париж или вън от своето местожителство;
  • 40 фр. ако работата изисква, щото инспекторът да излезе вън от Париж или вън от местожителството си.

Размерът на всеки отпуснат заем не може да надминава половината от стойността на ипотекираният имот.

2. Отпуска заеми с или без ипотека на департаментите, на общините и на синдикалните сдружавания. Срещу сумата по отпуснатите заеми, Креди-Фонсие се ползува с правото да издава и пуска в обръщение:

  1. Поземлени облигации, платими с или без печалби;
  2. Общински облигации, също платими с или без печалби.

Събраната сума чрез издаването на общински и поземлени облигации, не може по никой начин да превиши сумата на отпуснатите заеми срещу ипотека или на общини. Издадените от Креди-Фонсие облигации са специално гарантирани с привилегия от залозите на длъжниците, а освен това и от капитала и резервите на дружеството, в които обаче имат права и другите кредитори.

Може да се допусне, че и най-добре гарантираният ипотечен заем понякога временно лишава заемодавеца от дохода му, както това може да се случи при смъртта на длъжника. Обаче, точното изплащане на лихвите на издадените от Креди-Фонсие ипотекарни облигации е обезпечено с шестмесечни купони, които носителят има право да сконтира даже и преди падежа им.

Облигациите на Креди-Фонсие са поименни или на носител. Срещу залог на тия облигации може да се сключи заем пред Банк-де-Франс, пред Креди-Фонсие, както и пред всички други банки и кредитни дружества. Сключването на заем срещу облигации на Креди-Фонсие е много по-лесно и по-износно за заемоискателя, отколкото сключването на заем срещу ипотечен договор, който трябва да се извършва пред нотариус.

Тържището на ипотекарните облигации на Креди-Фонсие е много широко. Желаещият да се снабди с такива облигации, може да извърши покупката им вътре в един ден. Така също носителят на тия ценни книжа може и много лесно да ги продаде, щом желае да се снабди с пари.

Издадените от Креди - Фонсие облигации, вместо да бъдат платими на определени срокове, както това става с ипотечните договори, се погасяват по номиналната им стойност чрез тиражи, които се извършват в продължение на дълги години. Носителят на облигациите е сигурен да се ползува, до когато желае, с пласирания си капитал, понеже той всякога може, чрез покупка в борсата, да замени ония от своите титри, които излязат в тиражите за погашение. Ние ще изброим в особеният отдел за борсата, някои от направените от Креди-Фонсие емисии на облигации. Там ще се забележи, че известни емисии на поземлени и общински облигации участвуват шест пъти годишно в тиражи с печалби от 1 000 до 100 000 фр. и то за една обща годишна сума от няколко милиона франка. Носителите на облигации се известяват за тиражите и печелившите номера чрез публикации, правени почти в всичките вестници. Освен това, Креди-Фонсие публикува на 6 и 16 число от всеки месец официален бюлетин, абонамента на който е само 1 лев годишно. От тоя бюлетин носителите на облигациите могат да следят редовно всичките тиражи.

Креди-Фонсие не е само ипотекарна банка. За оползотворение на свободната си наличност тя върши и чисто банкови операции: приема суми на текуща чекова сметка и отпуска заеми срещу ценни книжа по същите условия, както това прави Банк-де-Франс. С разрешението на Министерството на финансите, Креди-Фонсие дава съдействието си и в разни финансови комбинации. По тоя начин тая банка участвува в издаването на боновете на пресата, на алжирските бонове, боновете на изложенията и пр. и пр. Титрите по тия разни емисии се ползуват със специални гаранции, а от събраните от подписките им суми, Креди-Фонсие предварително задържа нужните провизии, за да осигури редовното изплащане на погасените титри, а също и печалбите. Задържаните по такъв начин суми се оползотворяват чрез отпускане заеми на общини и срещу ипотека.