Ръководство по банкерство и борса - Предговор от автора

Каква кариера да създадем на нашите синове? Тоя въпрос, който най-много интересува всяко семейство, става от ден на ден по-мъчен за разрешение.

Достигналият напредък от половина век на насам и прилагането на науката във всичко и за полза на всички съвършено измениха условията за, съществуванието на човечеството, вследствие на което станаха твърде големи обороти и в неговото благосъстояние. Известно е на всички, че преди 40-50 години бащата на едно семейство се считаше почти свободен от всека грижа, щом притежаваше 50000 лева доход. Той минаваше за милионер и това негово качество беше достатъчно за синовете му, за да се откажат, ако не от науката, то поне от службите, с които нуждаещите се препитават.

Днес обаче не е така: милионера дава зестра на децата си; а подир смъртта му, понеже неговото богатство подлежи на раздела между наследниците, то не позволява вече на потомците да прекарват бездействащ живот. Материалните условия за съществувание следват едно прогресивно нарастване; а пък и нуждите не престават също да се умножават и дохода да се намалява постепенно, като се придържа всичко у икономическия закон, който ежедневно намалява процента на лихвата на капитала.

От това именно следва, че всички требва да се трудим и за труда си да получим възнаграждение. Обществото и държавата правят големи жертви, за да дадат колкото се може по-голямо образование и по-добро възпитание на новите поколения. И, действително, те требва добре да бъдат въоръжени за борба с бъдещето! Затова от година на година ние виждаме, че и така доста голямото число на кандидатите за учители и за служби по държавните и обществените учреждения се увеличава. По причина на многото кандидати, учрежденията са принудени да претоварват програмите си за изпитите, за да могат да оправдават по този начин отказваните назначения.

И така, каква кариера може да се създаде на младежите?

Всички не могат да станат офицери; а освен това, мнозина от младежите се отказват от такова намерение, понеже да служим и защищаваме отечеството не се счита за едно преимущество, но за един дълг, а същевременно и за едно право, за което всеки патриот претендира и което право законите гарантират за повече от двадесет години, започвайки от встъпването в пълнолетия.

Всички не могат да станат съдии, учители или лекари, защото препятствията с многобройни, независимо от това, че и редовете с вече доста сгъстени. Колкото пък се отнася до духовенството, още е по-невъзможно, тъй като за него се иска особена наклонност.

Требва ли да вземем примери от нашите съседи? - Защо не? - Стига да умеем да избираме сполучливо примерите. Ние виждаме, че в Англия всичките класове на обществото съдействуват за финансовото, търговското и индустриалното развития на Велика Британия и на нейните колонии.

Ето защо и у нас онова множество от интелигентни сили, които до сега стояха в бездействие, се принудиха да се заловят на работа.

Финансите приеха вече своя дял от тия сили. За доказателство на това служи обстоятелството, че на ред с лицата от видните семейства по произхождение стоят вече такива, които с прославили имената си чрез труд и преданост към своето занятия. Така щото, не се прави сега никаква разлика в избора на лицата по отношение на произхождението им.

Такива лица се срещат в съдилищата и в търговските камари; има ги на чело на главни железопътни компании, застрахователни и параходни дружества и пр. Нека се не забравя и това, че тия лица не престават да бъдат и основатели на разни благотворителни и човеколюбиви дружества, както и да стоят на чело на тях.

Може да се каже, че само в Париж повече от 20000 души служат в частни банки и кредитни дружества под разни степени в длъжността им, без да се сметат в това число бройците и разсилните. Естествено е, че числото на лицата, които заемат по-високо положение, е ограничено, но може да се твърди още от сега, че големите длъжности за напред ще бъдат повечето запазени за ония от служащите, които ще съумеят да ги придобият със своето лично достойнство, способност и преданост към службата. Към всекидневните повишения требва да се прибавят и новосъздадените служби, каквито постоянно се откриват, вследствие развитието на работите по банкерството и кредита.

Ние можем да посочим доста насърчителни параметри за ония, които имат намерение да си създадат кариера по банкерството и въобще по финансовата част. Ще упоменем само, че има лица, които от едни обикновени служащи днес са администратори на Банк-де-Франс, други главни директори на първостепенни кредитни учреждения и пр. Въобще ние можем да изброим едно голямо число лица, които са заемали първоначално твърде скромни длъжности, а сега заемат най-видно положение във финансовия свет, като например: директори, поддиректори, администратори, секретари и пр.

Започващите такава кариера могат без всякакъв страх да гледат на бъдещето си. За щастие, катастрофите във финансовите предприятия стават много рядко, а пък и кризите в кредитните учреждения не са толкова ужасни, както ония, които настават през известни времена между чиновниците във всички други държавни и обществени учреждения.

Нашите банки показаха своята мъдрост и стабилност на кредита си, като можаха да избегнат опасностите, които съсипаха иностранните им кореспонденти-колеги, богатството на които беше грамадно, а репутацията им бе добре установена от един век насам.

Има ли нужда да говорим за нашите големи кредитни учреждения? Може ли да се оспорват способностите и честността на управителните съвети и на директорите на: Банк-де-Франс, Креди-Фонсие, Креди-Лионе, Сосиете-Женерал, Банк-де-Пари и де-Пей-Ба, Контуар-Насионал д' Есконт и пр.

Избора на персонала при кредитните учреждения не требва да става току така лесно. Чиновниците при такива учреждения требва да се отличават със своята честност, деятелност, прилежност, интелигентност и преданост към службата.

С издаването на това практично ръководство по банковите и борсовите сделки, ние имаме за цел да улесним кандидатите за служби при кредитни учреждения в бързото развития на техните способности, като им даваме и познания, които ще им бъдат потребни в разните положения, каквито биха заемали в бъдеще.

Разбира се, че един начинаещ в банкерските работи не ще намери веднага случай да приложи всичко онова, което ние описваме; но когато ще бъде повикан да премине от една служба в друга, ние се надяваме, че той ще има вече добити достатъчни познания, за да отговаря достойно на службите, които биха му се поверили.

Да служим на отечеството като войник, значи да съдействуваме за неговата защита и да осигурим неговото благоденствие чрез благодатта на мира. Но парата е нерва на войната.

Ония, които с умение управляват финансите, най-много съдействуват за развитието на народното богатство; те доставят на търговията и на индустрията нужните капитали и се борят против външната конкуренция; от тях зависи успеха в подписките по сключване на държавни заеми; с една дума, те съдействуват за величието и защитата на отечеството.

Рене Шевро