Ценни книжа

Службата по ценните книжа в големите кредитни учреждения се подразделя на няколко отделения, а именно:

  1. Отделение за движението на титрите, което извършва службата по уреждане на борсови сделки, продажби при гишета и пр.
  2. Отделение за справочната служба по конверсии, прехвърляния, заменяване и подновяване на титри и пр.;
  3. Отделение за службата по емисиите;
  4. Отделение за службата по аванси и залози и
  5. Отделение за службата по съхраняване на титри.

Каквато и да е операцията при постъпване на титри, съставя се бордеро, според видът им, в което се показват титрите по пореден номер; ако стане нужда, отбелязват се и сериите. За всеки вид операции има особен образец за бордеро.

Счетоводството на титрите се разпределя между отделенията; всяко едно от тях поставя отделен свой входящ № за всяко лично бордеро.

Личните бордера се подписват от вложителя, който съставлява и едно общо бордеро за всички видове депозирани титри; това общо бордеро се така също подписва от вложителя и служи за издаване на надлежната разписка. Издадената на вложителя разписка се отрязва от един регистър с кочан, върху който подробностите на разписката се повтарят; кочанът и разписката се подписват от натоварените с приемането на титрите служащи.

Всяко отделение има по един входящи дневник, върху който се отбелязва датата на постъпването, поредния № на бордерото, количеството и видът на титрите. Постъпилите титри се записват по видове и стойност в една главна книга; но за да не се отварят безконечни сметки за всека ценност поотделно, държат се само няколко сметки за ония ценности, по които няма много текуща работа.

Например класират се така:

3% френска рента, 3% погасима рента, 4 ? % френска рента, 5% италианска рента и т. н. и разни ренти: 8% китайска, 4 ? % шили и пр.

По същия начин се постъпва и за железопътните акции и облигации.

Освен това държи се и една главна книга, в която има отделни партиди по клиенти. Тая главна книга показва постъпилите титри предадени от клиенти, с графа за отбелязване на излезлите титри. Двете главни книги, за които споменахме по-горе, служат: едната показва положението на находящите се в касата по видове и по стойност титри другата  показва личната  сметка -титри на всеки клиент. Освен това, държи се и един изходящ дневник.

За да има редовност и точност в тази толкова голяма и сложна служба, урежда се един контрол, чрез който се сравняват бордерата с входящия дневник, кочаните, съобщителните писма за получаване на титри и документи, удостоверяващи излизането им, които са: разписки на клиенти, препроводителни писма и пр.; освен това, проверява се наличността на титрите в касата с положението в главната книга по видове на титри и оная по клиенти.

Всяко отделение държи особени книги за записване на всеки вид операции.