Ръководство по банкерство и борса - Въведение

Преди всичко, ние ще обясним какво се разбира под думата банкерство и какви са операциите на банкерите.

Банкерство значи търгуване с пари под всички форми, които им се дават, за да представляват известен капитал. Операциите на банкера се състоят в това: да купува или да взема под наем пари, по разни начини, за да ги препродава, или да ги дава на ново под наем, с лихва и печалба. Да взема банкерът пари под наем значи да получи суми, с условие да ги върне и за тях да плати лихва; а да купи в брой пари платими в известен срок, значи, със собствения си капитал и с поверени нему влогове, да сконтира записи, теглителници и всякакъв вид ефекти, или пък да купува борсови и други държавни ценни книжа. Банкерът, прочее, винаги гледа да плаща малка лихва за парите, които получава и да иска за сумите, които излизат от касата му, лихви и комисионни, съобразно с обичаите на пиацата и положението на тържището на капиталите, както и според рисковете, които уговорените сделки представляват.

С банкерски операции се занимават частни банкерски фирми и финансови акционерни дружества. Някои от тия дружества, понеже са създадени за обществена полза и с определена цел, се ползуват с известни привилегии, които държавата им дава. На първо место от такива привилегировани дружества стоят: Банк-де-Франс (Banque de France) и Креди-Фонсие (Crédit Foncier).