Чекови или влогови сметки

Кредитните дружества отварят чекови или влогови сметки на лицата, които им внасят суми, платими на виждане, срещу предявени чекове. Ние изложихме в една от предшестващите глави разните услуги, които банките вършат на притежателите на чекови сметки.

Притежателят на една чекова сметка требва да предизвести два дена по-рано, когато той мисли да изтегли в един ден една сума по-голяма от 10 000 франка. Кредитните учреждения обикновено не са толкова строги за изпълнението на това условие; но за всеки случай, за притежателя на текущата сметка това е задължително.

Вложените суми почват да носят лихва от следващия ден от датата на внасянето им, а изтеглените суми престават да носят лихва още през същия ден на изтеглянето им.

За употребените суми за покупки в борсата, сметката се задължава в самия ден на операцията, а за събраните от продажба на ценни книжа суми, сметката се заверява пет дни след извършването продажбата, за да се даде нужното време за окончателното уреждане на сделката.

В счетоводството "вальор" се нарича времето, откогато лихвите на една сума почват или престават да текат. Стойността на отрезни купони от оставени на съхранение титри се минава в кредит на сметката с вальор денят на падежа, ако купоните са вложени титрите, а с вальор пет или десет дни по-късно, ако стойността на тия купони трябва да се събере вън от седалището на банката.

Сумата по фактурите и търговските ефекти, предадени от притежателя на една чекова сметка за инкасиране, се минава в кредит на сметката му с вальор пет, десет или петнадесет дни след датата на инкасирането.

Всека година на 30 юни и 31 декември дружествата приключват текущите чекови сметки и изпращат на притежателите им извлечение за движението на сметките им през полугодието, с означение на остатъка към датата на приключването. Понеже има и клиенти, които притежават по една книжка, в която им се отбелязва ежедневно, перо по перо, извършените операции по сметката им, то на такива клиенти не се изпраща подробно извлечение, а им се изпраща обикновено само едно кратко положение на сметката им с покана да представят книжката си, за да се сравнят минатите пера с ония по книгите на банката.

Не се допуща една чекова сметка да се приключва с остатък в полза на банката; такъв случай може да се яви, ако някоя покупка в борсата предшествува неуредена още продажба на титри, или пък в други някои твърде редки случаи. Подобно положение на една чекова или влогова сметка е винаги едно изключение временно, което твърде рядко се явява.