Баланс на сметките

В края на всеки месец, а може и по-често или по-рядко, според важността на операциите на учреждението, се сравняват остатъците, показани в книгата за положенията на сметките, с остатъците, които се установяват от спомагателните книги на текущите сметки. За да се улесни тая работа, постъпва се и в двата случая по един и същи начин, чрез нареждане сметките по азбука, или пък по номерация. Щом се установи съгласие в перата, пристъпва се към съставянето на баланса на личните сметки, което не е нищо друго, освен едно събиране на сумите по дебита, кредита и остатъците от сметките.

Остатъкът от всеки вид сметка, а именно:

  • Чекови сметки,
  • Текущи сметки,
  • Текущи сметки с гаранция,
  • Авансови сметки,
  • Банкови сметки,
  • Разни клиенти и пр. требва да се равнява на респективното положение в главната книга, за която ще говорим по-надолу.