Ръководство по банкерство и борса

В тази категория ви представяме репродукция на книгата "Ръководство по банкерство и борса", преведена и издадена в България още през 1903-та. Автор на труда е Рене Шевро, бивш директор на Креди Лионе,на Сосиете Женерал, инспектор на Креди-Мобиле и пр., доказан финансов капацитет от края на 19-ти и началото на 20-ти век.

Обработихме и възстановихме архивното копие на тази книга, тъй като смятаме, че би представлявало интерес за младите финансисти да се запознаят с начина на функциониране на банковите механизми в тези далечни години.

Придворна печатница,1903 г.
превод от Д. Байнов и К. Маляков, чиновници при Централното управление на Земеделските каси София

Предговор от преводачите на книгата

В своя предговор за това съчинение авторът обръща твърде голямо внимание върху бъдещето на младежта. Забележителното е, че той третира тоя въпрос така, като че ли говори за България и за нейната младеж. И действително, всеки ще признае, вярваме, че сега за сега нашата младеж, която е мазгата на интелигентния ни свет, няма още едно определено направление за бъдещата си деятелност и за осигуряване на своя поминък. Една от главните причини за това е липсата на рационална организация на професионално образование у нас. Нашата младеж, с малки изключения, понеже добива едно енциклопедическо образование, е съвършено неподготвена, за да може да се залови на търговски, индустриални и други подобни занятия.

Друга главна причина е неуреденият още въпрос за чиновниците. Всекиму е известно, че предвид на честите променения в чиновническия ни персонал, хиляди младежи и уволнени чиновници чакат благоприятно време, за да се домогнат до държавната или общинска трапеза. Болшинството от тях не помислят даже, че не е само чиновничеството, което дава хляб, и че биха могли да се предадат на някоя производителна работа. Дори едни от младежите със специално образование ламтят да заемат държавни и обществени служби, неподходящи на познанията им.

Всичко това е едно нещастиe за социално-икономическия бит на страната ни. Ето защо и земеделието, и търговията и индустрията ни се лишават от интелигентен и просветен елемент; а следствието на това е, че развитието и напредъкът им вървят бавно и мършаво. При това положение на работите, настоящето съчинение на Рене Шевро ще принесе, вярваме, неоценими услуги на всички ония, които го изучат. От него ще почерпят знания, с които ще се подготвят, за да могат с успех, след известно време и труд, да се предадат на търговска, на банкерска, даже и на индустриална работа, разбира се, като служат най-напред в качество на книговодители и счетоводители при търговци, индустриалци или при кредитни учреждения.

За ръководителите пък на разните акционерни, търговски и индустриални дружества, авторът дава много ценни упътвания по тяхната деятелност, тъй като в съчинението ясно е указан начинът за проучването и схващането на всички видове финансови и банкови сделки.
Не малко, обаче, съчинението ще бъде полезно и за по-големите търговци в техните външни и вътрешни вземания-давания.

Също така ще извлекат полза и ония капиталисти и търговци у нас, които биха имали намерение да вършат сделки в борсата, а именно: капиталистите в борсата за ценните книжа, а търговците в борсата за стоките.

Като имахме предвид, че на малцина у нас борсовите сделки са известни, ние се потрудихме да допълним превода си по тая материя, като извлякохме и от други съчинения нагледни примери за всеки вид сделка в борсата, поласкани от надеждата, че ще услужим с това на интересуващите От своя страна пък прибавихме в това съчинение особена една глава, отнасяща се до българските държавни заеми и ценни книжа, като вярваме, че това се ще позаинтересува мнозина от нашата публика.

При всичките мъчнотии, които срещнахме в превода си, при определението на разните специални банкови и борсови термини, ние си позволихме да дадем подходящи на български език наименования на ония банкови и борсови термини, които са, може да се каже, даже и за болшинството у нас, мъчно преводими.

София, 21 Декември, 1902 год.
Димитър В. Байнов, Костантин Маляков

За да навигирате по съдържанието на книгата, използвайте менюто в дясно.