БВП в ЕС-28 през второто тримесечие на 2013 г. се увеличава с 0.4%

БВП в ЕС-28 през второто тримесечие на 2013 г. се увеличава с 0.4% спрямо предходното тримесечие. Най-висок икономически растеж отчитат Португалия - с 1.1%, Германия, Великобритания, Литва и Финландия – с 0.7%, докато Кипър, Словения, Италия и Нидерландия регистрират спад съответно с 1.4, 0.3, 0.2 и 0.2%.

72.3% от работещите са в частния сектор

По данни на НСИ през второто тримесечие на 2013 г. от общият брой на заетите лица (2 940.2 хил. ) - 3.8% (111.8 хил.) са работодатели, 7.5% (219.7 хил.) са самостоятелно заети (без наети лица), 88.1% (2 589.8 хил.) са наети лица и 0.6% (18.9 хил.) са неплатени семейни работници. От наетите лица 1 873.0 хил. (72.3%) работят в частния сектор, а 716.8 хил. (27.7%) - в обществения.

Намаление на БВП за ЕС-28 с 0.2%

Статистическите данни на Евростат показват намаление на БВП за ЕС-28 с 0.2% през Q2 2013 спрямо Q2 2012. Най-голям спад отчитат Кипър – с 5.2% и Гърция - с 4.6%. Най-висок растеж се наблюдава в Латвия - с 4.3% и Литва - с 4.1%. За България в номинално изражение на БВП достига 19 321 млн. лева, (+ 0.2%).

Износът на България за ЕС се увеличава

По данни на НСИ за януари - май 2013 г., износът на България за ЕС се увеличава със 7.5% спрямо същия период на 2012 г. и е 10.2 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, формиращи 69.7% от износа. Вносът от ЕС се увеличава с 0.5% до 11.9 млрд. лв. по цени CIF. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС е отрицателно и е на стойност 1 685.5 млн. лева.

Средната месечна работна заплата нараства с 3.8% през второто тримесечие

Средната месечна работна заплата нараства с 3.8% през второто тримесечие на 2013 г. спрямо същото на 2012 г. и с 2.7% спрямо първото тримесечие на 2013 г.

Увеличава се производството на твърди горива и безоловен бензин, намалява това на пропан-бутан

През юни 2013 г. спрямо юни 2012 г. се увеличава производството на твърди горива - с 3.8% и безоловен бензин - с 1.3%. Намалява това на пропан-бутан - с 20.0%, дизелово гориво - с 10.1% и електроенергия - с 21.4%.

Депозитите на фирмите са 13.993 млрд. лв.

В края на юни 2013 г. депозитите на фирмите са 13.993 млрд. лв. (17.4% от БВП). Спрямо същия месец на 2012 г. те нарастват с 1.4%. Депозитите на гражданите са 35.574 млрд. лв. (44.4% от БВП) и нарастват с 9.7% спрямо юни 2012 г.

Текущата сметка е положителна и възлиза на 28.7 млн. евро

Данни на БНБ за периода януари – май 2013 г.:

  • Текущата сметка е положителна и възлиза на 28.7 млн. евро (0.1% от БВП) при дефицит от 1 042.5 млн. евро (2.6% от БВП) за януари – май 2012 г.

Износът на България за ЕС нараства

  • През периода януари - април 2013 г. износът на България за ЕС нараства с 13.2% спрямо същия период на 2012 г. и е 8.3 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, формиращи 71.0% от износа за ЕС. Вносът ни от ЕС се увеличава с 4.0% и е на стойност 9.5 млрд. лв. по цени CIF. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 1 201.8 млн. лв.

7.5% от предприятията страдат от липса на работна ръка

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2013 г. 7.5% от промишлените предприятия посочват недостига на работна сила като фактор, затрудняващ дейността им.