Грешка
 • Грешка при зареждането на фийда

Расте износът ни към трети страни

 • По данни на НСИ, в търговията на България с трети страни и ЕС (общо) за януари - септември 2013 г. са изнесени стоки за 32.5 млрд. лв. и спрямо същия период на 2012 г. износът нараства със 7.8%. У нас са внесени стоки за 37.5 млрд. лв. по цени CIF, или с 1.1% повече. Салдото (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е 5 004.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) то също е отрицателно и е 3 160.3 млн. лева.

Броят на работещите в страната намалява

 • Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България в края на септември 2013 г. са 2.26 милиона, или с 0.9% по-малко спрямо същия период на 2012 г. Средната брутна месечна работна заплата за месец юли 2013 г. е 800 лв., за август - 777 лв. и за септември - 801 лева.

Доставките на електроенергия през септември растат

 • С 0.8% нарастват доставките на електроенергия през септември 2013 г. спрямо септември 2012 г., а намаляват тези на твърди горива - с 12.4%, пропан-бутан - с 2.9%, безоловен бензин - с 4.0%, дизелово гориво - с 13.3% и природен газ - с 5.2%. Увеличава се производството на безоловен бензин - с 4.2%, а намалява това на твърди горива - с 13.3%, пропан-бутан - с 36.4%, дизелово гориво - с 11.9% и ел. енергия - с 0.2%.

В края на 2012 г. дългът на ЕС-28 е 11 031 610 млн. евро

 • В края на 2012 г. дългът на ЕС-28 е 11 031 610 млн. евро, или 85.1% от БВП. Това сочат окончателните данни на Евростат. Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (9.8%), България (18.5%), Люксембург (21.7%) и Румъния (37.9%), а 14 държави имат дълг по-висок от 60% от БВП за 2012 г., в т.ч. Гърция (156.9%), Италия (127.0%), Португалия (124.1%) и Ирландия (117.4%).

Безработицата в България към края на м. септември 2013 г. е 10.8 %

 • Безработицата в България към края на м. септември 2013 г. е 10.8 %, което е с 0.1% повече от м. август и с 1.1% по-малко от м. януари 2013 г., когато тя е 11.9%. Това сочат данните на Агенцията по заетостта (на база регистрирани безработни) . Според статистиката на Евростат пък, безработицата у нас през м. август 2013 г. е 13%, което е 0.2% повече от м. януари 2013 г.

Безработицата в ЕС-28 към август 2013 г. е 10.9%

 • Безработицата в ЕС-28 към август 2013 г. е 10.9%, или 26.595 млн. безработни (с 882 000 повече спрямо август 2012 г.). Най-ниска е безработицата в Австрия (4.9%) и Германия (5.2%), а най-висока - в Гърция (27.9%) и Испания (26.2%). В България тя е 13.0%.

Държавния дълг в края на август 2013 г. възлиза на 6 525 млн. евро

 • Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг, същият в края на август 2013 г. възлиза на 6 525 млн. евро (16,0% от БВП), от който вътрешният е 2 817 млн. евро, а външният е 3 707 млн. евро. В номинално изражение дългът намалява с 382 млн. евро спрямо края на юли. Държавногарантираният дълг през месец август достига до 442 млн. евро и намалява с 5 млн. евро.

Пътуванията на българи в чужбина през август са 450 000, посещенията на чужденци у нас са 1 700 000

 • По данни на НСИ, пътуванията на български граждани в чужбина през август 2013 г. са 447 834, или с 8.5% над регистрираните за август 2012 г. Посещенията на чужденци у нас са 1 710 463, което е с 4.4% повече от август 2012 г.

Разходите на работодателите за наетите от тях лица растат

 • Разходите на работодателите за наетите от тях лица нарастват с 3.4% спрямо второто тримесечие на 2012 г. Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 3.2%, а другите разходи с 4.7%.

месечната инфлация в България за август 2013 г. спрямо юли 2013 г. е минус 0.6%

 • По данни на НСИ, месечната инфлация в България за август 2013 г. спрямо юли 2013 г. е минус 0.6%. Годишната инфлация за август 2013 г. спрямо август 2012 г. е минус 0.7%.
 • През 07.2013 г. в страната са функционирали 2 739 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла. В сравнение с 07.2012 г. увеличението е 8.8%. Общата заетост на леглата е 58.8% и намалява с 0.9 %. Приходите от нощувки достигат 208.7 млн. лв.

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси