Бюджетното ни салдо е отрицателно 6-та поредна година

  • Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към февруари 2014 г. е отрицателно в размер на 688,2 млн. лв. Приходите и помощите са 4 202,8 млн. лв. - 13,5% от годишните разчети за 2014 г. Разходите (вкл. вноската в ЕС) са 4 891,0 млн. лв. - 15,0% от разчета.

Кредитите на фирмите продължават да растат

  • Кредитите за фирмите нарастват с 1% към февруари 2014 г. спрямо февруари 2013 г. до 35.219 млрд. лв. (43.7% от БВП). Депозитите на фирмите са 15.400 млрд. лв. (19.1% от БВП) и спрямо същия месец на 2013 г. нарастват с 8.9%.

Oбщият брой на заетите лица у нас за Q4.2013 г. е 2 931 600

През 2013 г. заетите лица у нас са 2 934.9 хил. (46.9% от населението на 15 и повече години) - с 0.3% повече спрямо 2012 г. Безработните лица са 436.3 хил., а коефициентът на безработица нараства с 0.6% спрямо 2012 г. до 12.9%. Продължително безработни са 250.3 хил. (57.4% от всички безработни лица), а коефициентът при тях е 7.4%.

Растат приходите от чужди туристи

  • През януари 2014 г. у нас са функционирали 1 886 места за настаняване с над 10 легла - с 5.3% повече спрямо януари 2013 г. Общият брой на нощувките е 733.8 хил. - с 13.9% повече, а общата заетост на леглата е 21.9% - с 1.2 % повече. Приходите от нощувки са 34.3 млн. лв., или - с 15.1% повече в сравнение с януари 2013 г.

Един работещ носи 6 500 лв за тримесечие за БВП

  • През четвъртото тримесечие на 2013 г. заетите лица в икономиката са 3,3 млн. На едно заето лице се падат 6 593.2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 15.7 лв. БВП за един отработен час.

Намаляват превозените пътници от всички видове транспорт

  • Превозените товари от товарния транспорт се увеличават с 5.4% през четвъртото тримесечие на 2013 г. в сравнение с предходното тримесечие. Спрямо третото тримесечие на 2013 г. се наблюдава намаление при превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт с 3.2%.

Румъния с най-голям икономически растеж в ЕС за Q4.2013-та

  • Най-висок икономически растеж в ЕС-28 през Q4.2013 г. спрямо Q4.2012 г. се наблюдава в Румъния, Латвия и Литва, а с най-голям спад са Кипър, Гърция и Финландия. България е с растеж 1%, като в номинално изражение БВП на страната ни е 21 321 млн. лв.

Износът към трети страни е със 6,8% повишение

  • В търговията с трети страни и ЕС през 2013 г. сме изнесли стоки за 43 млрд. лв. - с 6.8% повече спрямо 2012 г. Внесени са стоки за 50 млрд. лв. по цени CIF - с 1.3% повече. Общото салдо (FOB/ CIF) е отрицателно и е 7 057 млн. лв. - с 2 114 млн. лв. по-малко от 2012 г.

Държавният дълг към края на 2013 г. възлиза на 7 218,7 млн. евро

  • Държавният дълг към 31.12.2013 г. възлиза на 7 218,7 млн. евро - вътрешният е 3 215,8 млн. евро, а външният е 4 002,8 млн. евро. Дългът е с 500 млн. лв. по-малко от заложения в ЗДБРБ за 2013 г. лимит до 14,6 млрд. лв.

Спада индексът на цените на производител в промишлеността

  • Индексът на цените на производител в промишлеността на вътрешния пазар през декември 2013 г. спада с 2.8% спрямо същия месец на 2012 г. Цените намаляват с 12.1% в добивната промишленост, в преработващата - с 0.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%.