Увеличават се приходите от хотелски нощувки

  • През април 2014 г. у нас са функционирали 1 947 места (с над 10 легла) за настаняване, а броят на леглата в тях е 133.7 хиляди. Спрямо април 2013 г. те се увеличават с 3.7%, а леглата - с 16.0%. Приходите от нощувки достигат 31.9 млн. лв., или с 20.8% повече. Регистрирано е увеличение както в приходите от чужди граждани - с 27.6%, така и от български граждани - с 15.2%.

Всеки зает създава средно 12 лв. БВП за час

  • По последни данни на НСИ, през първото тримесечие на 2014 г. заетите лица в икономиката са 3 302.4 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 336.7 милиона. На едно заето лице се падат 4 874.4 лв. от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 12 лв. БВП за един отработен час.

Брутният ни външен дълг нараства

  • Брутният ни външен дълг в края на март 2014 г. е 37 895.2 млн. евро и нараства с 0.03% спрямо март 2013 г. Дългосрочните задължения са 28 115.1 млн. евро и нарастват с 2.4%, а краткосрочните задължения възлизат на 9 780.1 млн. евро и се понижават с 6.3%.

Намалява износът на стоки към трети страни и ЕС

  • В търговията с трети страни и ЕС за януари - март 2014 г. сме изнесели стоки за 9.5 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 6.9%. У нас са внесени стоки за 11.7 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0.3% повече. Общото салдо (износ FOB/внос CIF) е отрицателно и е 2 186.7 млн. лв. - със 737.3 млн. лв. повече от салдото за първите три месеца на 2013 г.

БВП в ЕС-28 нараства

  • БВП в ЕС-28 за първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г. нараства с 1.4%, а в България - с 1.1%. С най-висок икономически растеж са Румъния - 3.8%, Полша - 3.5%, Унгария - 3.2%, Великобритания - 3.1%, и Литва - 2.9%. Спад отчитат Кипър - с 4.1%, Естония - с 1.5%, Гърция - с 1.1%, Финландия - с 0.8%, Италия и Холандия - по 0.5%.

Намалява броят на новопостроените жилищни сгради

  • Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2014 г. е 532, а жилищата в тях са 2 322. Спрямо първото тримесечие на 2013 г. сградите са с 3.4% по-малко, докато жилищата в тях са с 3.8% повече.

ЕС28 е първа икономическа сила в света за 2011-та

  • БВП на ЕС28 през 2011 г. е 18.6% от световния БВП, изразен в стандарт на покупателната способност, според публикувани на 30.04.2014 г. данни на Програмата за международни сравнения със седалище в Световната банка. САЩ са втората най-голяма икономика в света с дял от 17.1%, а трети е Китай с 14.9%. С дял над 3.0% са 4 държави - Индия, Япония, Русия и Бразилия (общо 17.8%). С дял над 1% са 9 държави – Индонезия, Мексико, Южна Корея, Канада, Саудитска Арабия, Турция, Иран, Австралия, Тайван (общо 14.1%), а целият останал свят държи 17.5%.

България е сред държавите с най-нисък външен дълг в ЕС

  • Дългът на ЕС-28 в края на 2013 г. е 11 386 019 млн. евро (87.1% от БВП). С най-нисък дълг като процент от БВП са Естония (10.0%), България (18.9%), Люксембург (23.1%), Латвия (38.1%), Румъния (38.4%), Литва (39.4%) и Швеция (40.6%). С държавен дълг над 60% от БВП са 16 държави - най-висок е в Гърция (175.1%), Италия (132.6%), Португалия (129.0%), Ирландия (123.7%), Кипър (111.7%) и Белгия (101.5%).

Ценаната на земеделската земя расте с близо 9% за година

  • Средната цена на декар земеделска земя през 2013 г. е била 594 лв., или с 8.6% по-висока от 2012 г. През 2013 г. спрямо предходната година най-голямо е увеличението на цената на лозята - с 21.8%. Увеличението на цената на нивите е с 11.7%, а на овощните насаждения - с 5.1%. Единствено при постоянно затревените площи е установено намаление на цената - с 8.8%.

Най-големите инвестиции в промишлеността за 2014-та са в енергетиката

  • Според инвестиционна бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия у нас през март 2014 г., с най-голям дял в очакваните инвестиции за 2014 г. по основни производствени групировки са енергетичните и свързаните с водата отрасли (44.3%). По прогнозен обем инвестиции следват тези, произвеждащи стоки за междинно потребление и недълготрайни потребителски стоки. Предприятията очакват свиване на инвестициите с 6.3% спрямо направените през 2013 г.