Грешка
 • Грешка при зареждането на фийда

Отчетоха нулева инфлация за декември

 • По данни на НСИ месечната инфлация за декември 2014 г. спрямо ноември 2014 г. е 0.0%. Годишната инфлация за декември 2014 г. спрямо декември 2013 г. е минус 0.9%, а средногодишната инфлация за януари - декември 2014 г. спрямо януари - декември 2013 г. е минус 1.4%.

Парадоксален недостиг на работна сила

 • Според бизнес анкетите на НСИ през декември 2014 г. 13.1% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват

 • По данни от НСИ за третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г .общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.2%: в индустрията - с 5.3%, в услугите - с 0.9% и в строителството - с 4.3%. В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение се увеличават с 2.6%, а другите разходи - с 5.7%.

Дания е с най-високи средни разходи за труд

 • По последни данни на Евростат през 2012 г. най-високите средни разходи за труд на час са били регистрирани в Дания с 40,1 евро, а най-ниските – в България с 3,4 евро. Те включват заплата, съставляваща 76% от общите разходи за труд, и други разходи (24%), които не са свързани със заплатата, като социалните осигуровки, плащани от работодателите. В ЕС-28 и в еврозоната тези показатели са съответно 24,2 и 29,3 евро, като спрямо 2008 г. те са се увеличили с 10,9% в ЕС-28 и с 11,8% в еврозоната.

БВП на човек от населението в ЕС-28 е в диапазон от 45%

 • По последни данни на Евростат през 2013 г. БВП (измерител на икономическата активност) на човек от населението в ЕС-28, изразен в стандарти на покупателната способност (СПС), е в диапазон от 45% в България до 257% в Люксембург спрямо неговата средна величина в ЕС-28.

На 1 заето лице се падат 6 260.1 лв. от текущия обем на БВП

 • По данни на НСИ през третото тримесечие на 2014 г. заетите лица в икономиката са 3 648.2 хиляди, отработените часове са 1 466.3 милиона. На 1 заето лице се падат 6 260.1 лв. от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 15.58 лв. БВП за 1 отработен час. БВП на един зает се увеличава с 1.2% спрямо същото тримесечие на 2013 г.

БВП в края на септември 2014 г. е 38 331.6 млн. евро

 • По данни на БНБ брутният външен дълг в края на септември 2014 г. е 38 331.6 млн. евро (95.2% от БВП) и нараства с 3.1% спрямо септември 2013 г., а този на сектор Държавно управление е 4 821.5 млн. евро и се повишава с 48.3%.

Пошла е с най-голям икономически растеж за Q3.2014

 • През третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г. с най-висок икономически растеж в ЕС-28 са Полша - 3.4%, Румъния - 3.3% и Унгария - 3.1%, спад отчитат в Кипър – 2.0%, Италия - 0.4% и Финландия - 0.3%. Спрямо предходното тримесечие с най-висок ръст са Румъния - с 1.9% и Полша - с 0.9%, докато Кипър и Италия регистрират спад съответно с 0.4 и 0.1%.

Намаляват цените на производител в селското стопанство

 • По данни на НСИ цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2014 г. намаляват с 3.6% спрямо същото на 2013 г., в растениевъдството – с 4.6%, а в животновъдството нарастват с 0.5%.

Спад в строителството на сгради

 • По данни на НСИ през третото тримесечие на 2014 г. у нас е започнал строежът на 600 жилищни сгради с 1 715 жилища в тях и с 219 906 кв. м обща застроена площ Спрямо същото тримесечие на 2013 г. започнатите нови сгради са по-малко с 12.7%, жилищата в тях - с 9.5%, а РЗП намалява с 25.2%.

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси