БВП на човек от населението в ЕС-28 е в диапазон от 45%

  • По последни данни на Евростат през 2013 г. БВП (измерител на икономическата активност) на човек от населението в ЕС-28, изразен в стандарти на покупателната способност (СПС), е в диапазон от 45% в България до 257% в Люксембург спрямо неговата средна величина в ЕС-28.
  • През 2013 г. фактическото индивидуално потребление (ФИП, измерител на материалното благосъстояние на домакинствата) на човек от населението в EС-28, изразено в СПС, е в диапазон от 49 до 136% от средното равнище в EС-28. Най-високо ФИП е отбелязано в Люксембург (136%), Германия (122%) и Австрия (120%), а най-ниско – в Хърватия (61%), Румъния (57%) и България (49%).
  • Според НСИ през октомври 2014 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 3.0% спрямо същия месец на предходната година.
  • Промишленото производство има ръст от 0.4% през октомври 2014 г. спрямо октомври 2013 г.: в преработващата промишленост нарастването е с 2.3%, докато в добивната е регистриран спад - с 8.8%, както и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.7%.
  • Строителната продукция нараства с 2.7% през октомври 2014 г. спрямо октомври 2013 г. - с 10.5% в гражданското/инженерното строителство, докато при сградното е регистриран спад от 3.3%.
  • През октомври 2014 г. у нас са функционирали 1 935 места за настаняване с над 10 легла и спрямо октомври 2013 г. те се увеличават с 1.9%. Общият брой на нощувките е 702.1 хил., или с 2.2% по-малко, а заетостта на леглата е 19.0% и намалява с 0.8%. Приходите от нощувки достигат 34.5 млн. лв., или с 3.7% повече спрямо октомври 2013 г.
  • В търговия на България с трети страни и ЕС (общо) през периода януари - октомври 2014 г. сме изнесли стоки на стойност 35.9 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 1.4%. У нас са внесени стоки на стойност 42.4 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0.9% повече. Общото салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 6 442.5 млн. лв., което е с 912.8 млн. лв. повече от салдото за първите 10 месеца на 2013 г.
  • Агенцията за кредитен рейтинг Standard &Poor's понижи дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута от 'BBB-/A-3' на 'BB+/B' със стабилна перспектива, като основните причини са ситуацията с КТБ и предоставянето на ликвидни средства на друга българска банка, както и влошаването на фискалната позиция през годината.

Още статии от категорията