Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Размерът на фискалния резерв към 31.08.2014 г. е 8,7 млрд. лв.

  • Размерът на фискалния резерв към 31.08.2014 г. е 8,7 млрд. лв., в т.ч. 8,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
  • Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 31 август 2014 г. е отрицателно в размер на 1 275,6 млн. лв. Спрямо дефицита за същия период на 2013 г. (212,7 млн. лв.) бюджетната позиция се влошава с 1 062,9 млн. лв. Приходите и помощи за периода са 19 215,1 млн. лв. - 61,9% от годишните разчети за 2014 г. Разходите (вкл. вноската в бюджета на ЕС) са 20 490,7 млн. лв., или 63,0% от разчета.
  • Държавният дълг в края на 2013 г. е 14 118,5 млн. лева (7 828,9 млн. външен и 6 289,6 млн. вътрешен дълг) и нараства с 444,9 млн. спрямо края на 2012 г. Съотношението „държавен дълг/БВП" възлиза на 18,1%. Държавногарантираният дълг е 775,4 млн. лв. - с 234,2 млн. по-малко. Корелацията държавногарантиран дълг /БВП е 1,0%.
  • Държавният дълг към края на август 2014 г. е 9 486,9 млн. евро (5 509,9 млн. евро външен и 3 977,0 млн. евро вътрешен дълг). Съотношението „държавен дълг/БВП" възлиза на 23,0%. Държавногарантираният дълг е 363,5 млн. евро, от които 21,4 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,9%.
  • През септември 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.6 пункта спрямо м. август, заради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността (с 2.2 пункта), строителството (със 7.3 пункта) и търговията на дребно (с 1.2 пункта), докато при услугите остава на равнището от август.
  • Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2014 г. са 460.2 хил., или с 2.8% над регистрираните през август 2013 г. Посещенията на чужденци у нас са 1 690.2 хил. (59.7% от тях са от ЕС), или с 1.2% по-малко.
  • През септември 2014 г. според бизнес анкетите на НСИ 12.5% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.
  • По оценка на мениджърите от промишлеността през септември 2014 г. спрямо август има известно влошаване на осигуреността на производството с поръчките от чужбина (с 1.3 пункта).
  • За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 2014 г. се изразходват 70.9% от произведения БВП – увеличение с 1,6% спрямо същото тримесечие на 2013 г.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси