Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Най-нисък коефициент на производителност отчита земеделието

  • Производителността на труда е най-висока в индустриалния сектор - 6 488.5 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на 1 зает и 15.1 лв. за 1 отработен човекочас. В услугите тя е 4 732.1 лв. БДС и 11.3 лв., а в аграрния сектор е 1 081.9 лв. БДС на 1 зает и 2.7 лв. за 1 отработен човекочас. Данните са от НСИ и са за второто тримесечие на 2014 г.
  • Заетите лица в икономиката са 3 526.4 хиляди през второто тримесечие на 2014 г. На един зает се падат 5 534.5 лв. от текущия обем на БВП, а всеки зает създава 13.30 лв. БВП за един отработен час.
  • През второто тримесечие на 2014 г. БВП е 19 517 млн. лв. (9 979 млн. евро) по текущи цени. На човек от населението се падат 2 696 лв. (1 379 евро) от стойностния обем на показателя. БВП нараства с 0.5% спрямо първото тримесечие на 2014 г. и с 1.6% спрямо същото тримесечие на 2013 г.
  • Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2014 г. възлиза на 16 643 млн. лв. по текущи цени. Тя нараства с 2.3% спрямо същото на 2013 г. и с 0.6% спрямо първото на 2014 г.
  • През 2-то тримесечие на 2014 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 63 621.3 хил. пътници. Спрямо първото увеличение от 7.8% има при пътниците от метрополитена, докато тролейбусният и трамвайният транспорт бележат спад, съответно с 2.2 и 6.9%.
  • През 2013 г. отчет за дейността си в НСИ са представили 315 587 нефинансови предприятия. В тях работят 1 873 957 лица, произведена е за 124 457 млн. лв. продукция и е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 36 669 млн. лв.
  • Съгласно водения от МФ официален регистър на държавния дълг, същият към края на юли 2014 г. е 9 424,2 млн. евро (22,8% от БВП). Вътрешните задължения са 3 925,3 млн. евро, а външните са 5 498,9 млн. евро. Държавногарантираният дълг е 372,1 млн. евро (0,9% от БВП), от които 21,3 млн. евро са вътрешните държавни гаранции.
  • Отрицателно е бюджетното салдо към 31 юли 2014 г. е (1 147,2 млн. лв.) Приходите и помощите са 16 840,5 млн. лв., или 54,3% от годишните разчети. Разходите (вкл. вноската в бюджета на ЕС) възлизат на 17 987,8 млн. лв., или 55,3% от разчета.
  • Размерът на фискалния резерв към 31.07.2014 г. е 8,9 млрд. лв., в т.ч. 8,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси