Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

БВП в ЕС-28 нараства с 1.2%

  • По данни на Евростат през второто тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г. БВП в ЕС-28 нараства с 1.2%, а в България - с 1.6% (19 215 млн. лв. в номинално изражение). Най-висок растеж се наблюдава в Унгария - с 3.7%, Латвия - с 3.5% и Полша - с 3.2%, докато Кипър отчита спад с 2.5%, Италия - с 0.3% и Гърция - с 0.2%.
  • БВП в ЕС-28 през второто тримесечие на 2014 г. се увеличава с 0.2% спрямо предходното, а в България - с 0.5%. С най-висок растеж са Латвия - с 1.0%, Великобритания и Унгария - с 0.8% и Литва - с 0.7%, докато Румъния, Кипър, Германия и Италия регистрират спад съответно с 1.0, 0.3, 0.2 и 0.2%.
  • Според НСИ реализираната добавена стойност за второто тримесечие на 2014 г. е 16 423 млн. лв. и спрямо първото тримесечие на 2014 г. тя нараства с 0.6%, а спрямо второто на 2013 г. - с 2.4%.
  • В търговията на България с трети страни и ЕС (общо) през януари - юни 2014 г. са изнесени стоки на стойност 20.1 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 3.4%. В страната са внесени стоки на стойност 24.3 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0.5% по-малко. Общото салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 4 182.1 млн. лв., което е с 583.9 млн. лв. повече от салдото за първите шест месеца на 2013 г.
  • Цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2014 г. спадат с 3.3% спрямо същото тримесечие на 2013 г. В растениевъдството намаляват с 12.7%, а в животновъдството нарастват с 4.8%.
  • Инфлацията за юли 2014 г. спрямо юни 2014 г. е 0.4%, а годишната инфлация за юли 2014 г. спрямо юли 2013 г. е минус 1.0%.
  • Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2014 г. е 1 160 лв., а общият разход е 1 012 лв.
  • През второто тримесечие на 2014 г. заетите лица на 15 и повече навършени години са 2 979.8 хил. и спрямо същото на 2013 г. нарастват с 0.9%. Безработните лица са 381.8 хил., а коефициентът на безработица е 11.4%. Спрямо второто тримесечие на 2013 г. броят на безработните е по-нисък с 12.7%, а коефициентът на безработица - с 1.5%.
  • По данни на БНБ преките инвестиции в страната за януари – юни 2014 г. са 490.7 млн. евро (1.2% от БВП), при 636.4 млн. евро (1.6% от БВП) за януари – юни 2013 г. Най-големите инвестиции са от Нидерландия (207.4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Германия (-67.8 млн. евро).

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси