Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Голям спад на преките инвестиции в страната

  • Преките инвестиции в страната за януари – май 2014 г. възлизат на 302.6 млн. евро (0.7% от БВП), при 456.9 млн. евро (1.1% от БВП) за януари – май 2013 г. По държави, най-големите преки инвестиции са от Британски Вирджински Острови (110.5 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Франция (-46.4 млн. евро).
  • Текущата сметка за януари – май 2014 г. е отрицателна и възлиза на 232.2 млн. евро (0.6% от БВП), при дефицит от 80.5 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – май 2013 г.
  • За януари – май 2014 г. финансовата сметка е отрицателна – 480.5 млн. евро (1.2% от БВП), при отрицателна сметка от 882.2 млн. евро (2.2% от БВП) за същия период на 2013 г.
  • Резервните активи на БНБ за януари – май 2014 г. намаляват с 677.3 млн. евро, при намаление от 479 млн. евро за същия период на 2013 г.
  • По данни на НСИ месечната инфлация за юни 2014 г. спрямо май 2014 г. е минус 0.4%, а годишната инфлация за юни 2014 г. спрямо юни 2013 г. е минус 1.9%.
  • Според Министерството на икономиката и енергетиката по предварителни разчети загубата на НЕК за 2013 г. е следвало да бъде 334 млн.лв., но с мерките в сектор Енергетика (променената цена от ДКЕВР на ел.енергия на НЕК на регулиран пазар от 78.47 лв/МВтч на 95,85 лв/МВтч, считано от 01.08.2013 г., и повторно увеличение от 30.12.2013 г. на 100,43 лв/МВтч) тя е в размер на 142 млн.лв.
  • По данни на Министерството на финансите за първото шестмесечие на 2014 г. на бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са изплатени над 37,7 млн. лв., като от началото на програмния период през 2007 г. са изплатени общо 227,2 млн. лв. Това представлява 64,2% от целия бюджет на ОПАК.
  • Проф. Николай Неновски, Деница Кирова и Емил Караниколов са тримата нови членове на Надзорния съвет на „Българска банка за развитие" АД. Промените са в сила от 17.07.2014 г., с вписването им в Търговския регистър.
  • БФБ-София спира търговия с акциите на КТБ до 25.09.2014 г. включително, след административна мярка на КФН.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси