Растат доставките на твърди горива

  • Нарастват доставките у нас на твърди горива - с 64.3% за април 2014 г. спрямо април 2013 г. %, пропан-бутан - с 34.5%, безоловен бензин - със 127.3% и природен газ - с 0.4%. Намаляват тези на дизелово гориво - с 26.8% и електроенергия - с 2.2%. За същия сравнителен период нараства производството на твърди горива - с 64.8%, пропан-бутан - с 28.6%, дизелово гориво - с 8.2% и ел.енергия - с 16.1%, а намалява това на безоловен бензин - с 13.4% и природен газ - с 16.7%.
  • Средното натоварване на мощностите в промишлеността през април е с 1.3 пункта под нивото от януари и достига 69.5%.
  • Бруто образуването в основен капитал през първото тримесечие на 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. се увеличава в реално изражение с 3.4%. Относителният дял в БВП е 17.5%.
  • Според бизнес анкетите на НСИ през май 2014 г. 11.1% от промишлените предприятия посочват недостига на работна сила като фактор, затрудняващ дейността им.
  • По оценка на мениджърите от промишлеността през май 2014 г. в сравнение с април 2014 г. има увеличение на поръчките от чужбина с 10.3 пункта.
  • Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2014 г. спада с 0.7% в сравнение със същия месец на 2013 г. Цените намаляват в добивната промишленост - с 6.9% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%, докато в преработващата промишленост няма изменение.
  • През 2010 - 2012 г. 27.4% от предприятията у нас осъществяват иновационна дейност: 16.8% реализират технологични иновации, а 18.6% внедряват нетехнологични иновации. От всички предприятия 78.9% продават своята продукция основно на вътрешния пазар.
  • Наръчник с добри практики за подобряване на ефективността на вътрешния одит в публичния сектор е разработен по проект на МФ по ОПАК. За изпълнението на проекта са изразходвани 168 260 лв. при предвиден бюджет на проекта в размер на 492 279 лв. Обучени са 60 вътрешни одитори от различни общини и от централната администрация.
  • През седмицата възходът на американския пазар продължи. DJIA затвори над 17 000 пункта за първи път в историята, а S&P 500 плътно доближи 2 000 пункта.

Още статии от категорията