Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

БВП в ЕС-28 нараства

  • БВП в ЕС-28 за първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г. нараства с 1.4%, а в България - с 1.1%. С най-висок икономически растеж са Румъния - 3.8%, Полша - 3.5%, Унгария - 3.2%, Великобритания - 3.1%, и Литва - 2.9%. Спад отчитат Кипър - с 4.1%, Естония - с 1.5%, Гърция - с 1.1%, Финландия - с 0.8%, Италия и Холандия - по 0.5%.
  • През първото тримесечие на 2014 г. БВП в ЕС-28 нараства с 0.3% спрямо предходното, а у нас - с 0.2%. С най-висок растеж са Полша и Унгария - по 1.1%, Германия и Великобритания - 0.8%, Латвия - 0.7%. Със спад са Холандия, Естония, Португалия и Кипър - съответно с 1.4, 1.2, 0.7 и 0.7%.
  • Според НСИ за първото тримесечие на 2014 г. БВП достига 15 918 млн. лв., а реализираната добавена стойност е 13 586 млн. лв. и нараства с 1.8% спрямо същото тримесечие 2013 г. Най-голям дял формира секторът на услугите (64.5%), следван от индустриалния (32.6%) и аграрния сектор (2.9%).
  • Към края на март 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение достигат 2.22 милиона - с 0.7% по-малко спрямо март 2013 г.
  • През първото тримесечие на 2014 г. заетите лица са 2 894.1 хил. и спрямо същото на 2013 г. нарастват с 0.9 %. От общия брой на работещите 3.9% са работодатели, 7.7% - самостоятелно заети (без наети лица), 87.8% - наети лица и 0.6% - неплатени семейни работници. От наетите 71.5% работят в частния сектор, а 28.5% - в обществения.
  • Безработните през първото тримесечие на 2014 г. са 433.0 хил., а коефициентът на безработица - 13.0%. Спрямо същото тримесечие на 2013 г. броят на безработните е с 5.1% по-нисък, а коефициентът на безработица намалява с 0.8%. Продължително безработни са 254.8 хил., или 58.8% от всички безработни лица, а делът им се увеличава с 3.8 %.
  • Общият доход средно на лице от домакинство за първото тримесечие на 2014 г. е 1 177 лв. и се повишава с 6.2% спрямо същия период на 2013 г. Общият разход е 1 030 лв. и е без промяна.
  • Цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2014 г. намаляват с 11.8% спрямо същото тримесечие на 2013 г.: в растениевъдството - с 19.2%, а в животновъдството - с 2.1%.
  • Месечната инфлация за април 2014 г. спрямо март 2014 г. е 0.3%, а годишната инфлация за април 2014 г. спрямо април 2013 г. е минус 1.6%.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси