Най-големите инвестиции в промишлеността за 2014-та са в енергетиката

  • Според инвестиционна бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия у нас през март 2014 г., с най-голям дял в очакваните инвестиции за 2014 г. по основни производствени групировки са енергетичните и свързаните с водата отрасли (44.3%). По прогнозен обем инвестиции следват тези, произвеждащи стоки за междинно потребление и недълготрайни потребителски стоки. Предприятията очакват свиване на инвестициите с 6.3% спрямо направените през 2013 г.
  • Промишленото производство нараства с 6.5% през февруари 2014 г. спрямо същия месец на 2013 г. Ръст има в производството и разпределението на ел. и топлоенергия и газ - с 8.0%, в преработващата промишленост - 7.2%, а в добивната - 0.2% спад.
  • През февруари 2014 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 9.2% спрямо февруари 2013 г.
  • Строителната продукция нараства с 5.5% през февруари 2014 г. спрямо февруари 2013 г. - с 15.4% в гражданското/инженерното строителство, докато при сградното строителство има спад от 1.3%.
  • През януари 2014 г. износът на България за ЕС намалява с 2.6% спрямо януари 2013 г. до 2.0 млрд. лева. Основни партньори са Германия, Италия, Гърция, Румъния, Франция и Белгия, формиращи 70.6% от този износ. Вносът от ЕС нараства с 12.8% и е 2.3 млрд. лв. по цени CIF. Салдото (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е 365.6 млн. лева.
  • За януари - февруари 2014 г. износът за трети страни намалява с 14.2% спрямо същия период на 2013 г. до 2.4 млрд. лeвa. Основни партньори са Турция, Сингапур, Китай, Русия, ОАЕ и БЮРМ, които формират 56.9% от износа. Вносът намалява с 8.8% до 3.0 млрд. лeвa (CIF). Салдото (FOB - CIF) е отрицателно и е на стойност 605.5 млн. лeвa.
  • В търговията на България с трети страни и ЕС (общо) за януари - февруари 2014 г. от страната са изнесени стоки за 6.3 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 5.9%. У нас са внесени стоки за 7.8 млрд. лв. (CIF) - с 0.3% по-малко. Общото салдо (FOB - CIF) е отрицателно и е на стойност 1 441.5 млн. лв., което е с 374.6 млн. лв. повече от салдото за първите два месеца на 2013 г.
  • През февруари 2014 г. у нас са функционирали 1 893 места за настаняване с над 10 легла - с 3.2% повече спрямо февруари 2013 г. Със 7.7% нарастват пренощувалите лица до 300.4 хиляди. Приходите от нощувки достигат 33.9 млн. лв. - с 11.1% повече.
  • Средносрочната бюджетна прогноза за 2015-2017 г., според финансовия министър, предвижда за всяка година от периода капиталовите разходи на държавата да бъдат средно около 6% от БВП.

Още статии от категорията