Oбщият брой на заетите лица у нас за Q4.2013 г. е 2 931 600

През 2013 г. заетите лица у нас са 2 934.9 хил. (46.9% от населението на 15 и повече години) - с 0.3% повече спрямо 2012 г. Безработните лица са 436.3 хил., а коефициентът на безработица нараства с 0.6% спрямо 2012 г. до 12.9%. Продължително безработни са 250.3 хил. (57.4% от всички безработни лица), а коефициентът при тях е 7.4%.

За четвъртото тримесечие на 2013 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.3% спрямо същото на 2012 г., като увеличението в индустрията е 4.4%, в услугите - 4.8% и в строителството - 4.2%.

По данни на БНБ преките инвестиции в страната за януари 2014 г. възлизат на 58.3 млн. евро (0.1% от БВП), при 70.8 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2013 г., като са по-ниски с 12.4 млн. евро (17.6%). По държави, най-големите преки инвестиции в страната са от Британски вирджински острови (19.8 млн. евро) и от Нидерландия (18.4 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Франция (-9.5 млн. евро).

За януари 2014 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 282 млн. евро (0.7% от БВП) при дефицит от 87.7 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2013 г.

Финансовата сметка за януари 2014 г. е отрицателна в размер на 441.7 млн. евро (1.1% от БВП) при отрицателна сметка от 1090.2 млн. евро (2.7% от БВП) за януари 2013 г.

Резервните активи на БНБ за януари 2014 г. се понижават с 627.4 млн. евро при понижение от 1 312.2 млн. евро за януари 2013 г.

Средствата, управлявани от застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества у нас, са 5.263 млрд. лв. към декември 2013 г., а размерът им намалява с 0.8% спрямо декември 2012 г. Привлечените средства са 5.263 млрд. лева. Собственият капитал е 1.734 млрд. лв. и намалява с 5.6% спрямо декември 2012 г.

Според ДФ „Земеделие ЕК е възстановила на България 290 млн. лева по ПРСС. От тях 28 млн. лв. са по така наречените „зелени мерки”, а други 172 млн. лв. - по общински проекти.

През 2013 г. заетите лица у нас са 2 934.9 хил. (46.9% от населението на 15 и повече години) - с 0.3% повече спрямо 2012 г. Безработните лица са 436.3 хил., а коефициентът на безработица нараства с 0.6% спрямо 2012 г. до 12.9%. Продължително безработни са 250.3 хил. (57.4% от всички безработни лица), а коефициентът при тях е 7.4%.Още статии от категорията