Румъния с най-голям икономически растеж в ЕС за Q4.2013-та

  • Най-висок икономически растеж в ЕС-28 през Q4.2013 г. спрямо Q4.2012 г. се наблюдава в Румъния, Латвия и Литва, а с най-голям спад са Кипър, Гърция и Финландия. България е с растеж 1%, като в номинално изражение БВП на страната ни е 21 321 млн. лв.
  • През четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо предходното с най-висок икономически растеж са Румъния - с 1.7%, Чехия - с 1.6%, Литва - с 1.2%, Латвия, Нидерландия и Обединеното кралство - по 0.7%, докато Кипър, Финландия и Естония регистрират спад съответно с 1.0, 0.8 и 0.1%.
  • БВП в ЕС-28 нараства с 1% през Q4.2013 г. спрямо Q4. 2012 г. и с 0.4% спрямо Q3.2013 г.
  • Реализираната брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 18 569 млн. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (71.5%), следван от индустриалния (24.6%) и аграрния сектор (3.9%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. БДС нараства с 1.0% и с 0.7% спрямо третото тримесечие на 2013 г.
  • Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 1 228 лв. и спрямо същия период на 2012 г. се повишава с 6.1%, а общият разход на лице от домакинство е 1 136 лв. и се увеличава със 7.4%.
  • През четвъртото тримесечие на 2013 г. заетите лица на 15 и повече навършени години са 2 931.6 хил. и спрямо същото тримесечие на 2012 г. намаляват с 20.2 хиляди. От заетите лица 4.3% са работодатели, 7.8% - самостоятелно заети (без наети лица), 87.2% - наети лица и 0.6% - неплатени семейни работници. От наетите лица 71.6% работят в частния сектор, а 28.4% - в обществения.
  • Безработни за четвъртото тримесечие на 2013 г. са 439.8 хил., а коефициентът на безработица е 13.0%. Спрямо същото тримесечие на 2012 г. броят на безработните е с 5.4% по-висок, а коефициентът - с 0.6%. Продължително безработни (1 или повече години) са 263.7 хил. (60.0% от безработните), като спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. делът им се увеличава с 4.9 %.

Още статии от категорията