Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Държавният дълг към края на 2013 г. възлиза на 7 218,7 млн. евро

  • Държавният дълг към 31.12.2013 г. възлиза на 7 218,7 млн. евро - вътрешният е 3 215,8 млн. евро, а външният е 4 002,8 млн. евро. Дългът е с 500 млн. лв. по-малко от заложения в ЗДБРБ за 2013 г. лимит до 14,6 млрд. лв.
  • Делът на държавния дълг към БВП възлиза на 17,9%. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 9,9%, а на вътрешния е 8,0% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 44,6%, а външните - от 55,4%.
  • Държавногарантираният дълг през месец декември достига до 396,1 млн. евро. Към края на декември вътрешните държавни гаранции са в размер 18,3 млн. евро. Съотношението държавногарантиран дълг/ БВП е в размер на 1,0%.
  • По данни на НСИ през януари 2014 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 5.9 пункта спрямо равнището си от октомври 2013 г., като при населението в градовете увеличението е 6.2 пункта, а сред населението в селата - 5.0 пункта.
  • През декември 2013 г. промишленото производство регистрира спад от 1.0% спрямо декември 2012 г. Спад има в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.5%, а ръст е отчетен в добивната промишленост - с 12.8% и в преработващата промишленост - с 1.9%.
  • Строителната продукция намалява с 2.8% през декември 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. – спад има както при сградното, така и при гражданското/инженерното строителство, съответно от 4.1 и 0.9%.
  • През декември 2013 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 5.6% спрямо същия месец на предходната година.
  • През четвъртото тримесечие на 2013 г. са издадени разрешителни за строеж на 1 032 нови жилищни сгради с 3 656 жилища в тях и с 444 602 кв. м РЗП, на 36 административни сгради/офиси с 41 120 кв. м РЗП и на 1 115 други сгради с 592 295 кв. м РЗП. Спрямо същото тримесечие на 2012 г. разрешителните за сгради се увеличават с 4.0%, жилищата в тях - с 15.6%, както и РЗП - с 14.2%.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси