Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е -572 млн. лв.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към 30 ноември 2013 г. е отрицателно в размер на 572,0 млн. лв. Приходите и помощите по КФП са в размер на 26 310,9 млн. лв., или 86,6% от годишните разчети. Разходите по КФП (вкл. вноската в ЕС) са 26 882,9 млн. лв., което е 84,1% от разчета. Фискалният резерв към 30.11.2013 г. е в размер на 5,0 млрд. лева.

По данни на НСИ пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2013 г. са 245.0 хил., или с 2.9% под регистрираните през ноември 2012 г. Посещенията на чужденци у нас са 416.2 хил., което е с 2.9% над нивото от ноември 2012 г.

През ноември 2013 г. спрямо ноември 2012 г. се увеличава производството на твърди горива - с 25.7% и електроенергия - със 7.5%. Намалява производството на пропан-бутан - с 41.7%, безоловен бензин - със 7.5% и дизелово гориво - със 17.9%, на природния газ остава без изменение. Нарастват доставките на твърди горива - с 23.5%, пропан-бутан - с 9.7%, безоловен бензин - с 3.8% и природен газ - с 3.2%, а намаляват тези на дизелово гориво - с 2.4% и електроенергия - с 0.2%.

Цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2013 г. спадат с 4.0% спрямо ноември 2012 г. В добивната промишленост намаляват с 12.7%, в преработващата - с 3.0% и при ел. и топлоенергия и газ - с 5.1%.

През декември 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава спрямо равнището си от ноември с 3.4 пункта. Той се влошава в промишлеността, строителството и търговията на дребно, съответно с 3.2, 9.1 и 2.9 пункта, а в сектора на услугите се повишава с 1.4 пункта.

За индивидуално потребление на населението през третото тримесечие на 2013 г. се изразходват 63.1% от произведения БВП. Реалното намаление спрямо същото тримесечие на 2012 г. е 1.2%.

По данни на БНБ средният лихвен процент (СЛП) за фирмите по депозитите с договорен матуритет в левове през ноември 2013 г. спрямо ноември 2012 г. се понижава до 2.00%, а в евро – до 2.22%. СЛП за гражданите по същите депозити в левове намалява до 3.97%, а в евро – до 3.61%. СЛП за гражданите по кредитите за потребление в левове нараства до 11.59%, а в евро спада до 9.27%. При жилищните кредити в левове той се увеличава до 7.17%, а в евро – до 7.52%.


Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси