Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Преките инвестиции в страната ни за 2013-та гонят 54 млн. евро

  • Преките инвестиции в страната за януари - октомври 2013 г. възлизат на 1 053.7 млн. евро (2.6% от БВП), при 1 847.1 млн. евро (4.7% от БВП) за януари – октомври 2012 г. Най-големите преки инвестиции са на Нидерландия (646.6 млн. евро) и Германия (188.8 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Великобритания (-92.3 млн. евро)
  • Текущата сметка за януари – октомври 2013 г. е положителна и възлиза на 1134 млн. евро (2.8% от БВП) при дефицит от 201.5 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – октомври 2012 г.
  • За януари – октомври резервните активи на БНБ намаляват със 711.3 млн. евро при увеличение от 1 610 млн. евро за същия период на 2012 г.
  • Според НСИ, през октомври 2013 г. спрямо октомври 2012 г. има ръст на промишленото производство в преработващата промишленост - с 5.9%, производството и разпределението на ел. и топлоенергия и газ остава на същото равнище, а в добивната промишленост има спад от 2.0%.
  • През октомври 2013 г. в страната са функционирали 1 898 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - увеличение с 6.9% спрямо октомври 2012 г. Броят на нощувките в тях е 717.6 хил., или с 10.3% повече. Общата заетост на леглата е 19.8% - увеличение с 1.4 %. Приходите от нощувки достигат 33.3 млн. лв., или с 13.5% повече спрямо октомври 2012 г. Има увеличение както в приходите от чужди граждани - с 16.2%, така и от български граждани - с 10.9%.
  • Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство, подготвена от НСИ към ноември 2013 г., реалният индекс на дохода в селското стопанство (нетната добавена стойност по факторни разходи) през 2013 г. намалява с 0.3% спрямо 2012 г. През ноември 2012 г. индексът отбелязва увеличение с 8.7% спрямо 2011 г.
  • По данни от изследване, проведено през 2012 г., линията на бедност у нас за 2011 г. е 279.67 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 558.8 хил. лица, или 21.2% от населението на страната.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси